Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Doorwerken na pensioen?

Donderdag 05 maart 2015

Werkgevers staan vaak positief tegenover de mogelijkheid om AOW-gerechtigden door te laten werken. Met name vanwege de ervaring en kennis die de werknemer tijdens zijn dienstverband heeft verworven. Arbeidsrechtelijk gezien blijken er aan deze mogelijkheid echter nog wel wat haken en ogen te zitten.

Door de komst van de Wet Werk en Zekerheid (de WWZ) en daarmee het nieuwe ontslagrecht, zal dit vanaf 1 juli 2015 deels moeten worden opgelost en naar alle waarschijnlijkheid zal het niet bij de WWZ blijven. Als het namelijk aan de regering ligt, zullen er vanaf 1 januari 2016 verdergaande maatregelen worden getroffen om het voor zowel de werkgever als de werknemer eenvoudiger te maken het dienstverband voort te zetten na de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze maatregelen zijn inmiddels verwerkt in een wetsvoorstel ‘Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’.

Per 1 juli 2015 treedt dus de WWZ in werking. In deze wet zijn een aantal maatregelen geïntroduceerd om zowel de indienstneming als de uitdiensttreding van oudere werknemers te versoepelen. Wat zijn de voordelen voor de werkgever?

In tegenstelling tot het huidige recht mag een werkgever straks de arbeidsovereenkomst met de werknemer - die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt - opzeggen zonder dat toestemming nodig is van het UWV of de rechter. Voorwaarde is wel dat de werknemer vóór zijn AOW-gerechtigde leeftijd in dienst moet zijn getreden. Het is om deze reden ook niet meer nodig een pensioenontslagbeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Is de werknemer na de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst getreden dan gelden voor de werkgever de gebruikelijke regels voor ontslag en ontbinding.

Krachtens de WWZ is de werkgever per 1 juli 2015 bij een beëindiging van een arbeidsovereenkomst - die twee jaar of langer heeft geduurd - een transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd. Echter, indien het een beëindiging betreft wegens de AOW-gerechtigde leeftijd dan is deze transitievergoeding niet verschuldigd.

In het verlengde van de WWZ beoogt de wetgever met het wetsvoorstel ‘Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ nog meer maatregelen te treffen om het (door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd per 1 januari 2016 te vereenvoudigen. Wat zijn deze maatregelen?

In het wetsvoorstel worden de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte, de re-integratieverplichtingen en het opzegverbod bij ziekte beperkt tot zes weken. Voor de werkgever betekent dit een forse risicobeperking. Bij de andere werknemers bedraagt deze termijn namelijk 104 weken.

Het wetsvoorstel biedt tevens de mogelijkheid om bij Cao te bepalen dat voor de AOW-gerechtigde werknemer, in afwijking van de wettelijke ketenbepaling, pas na (ten hoogste) zes contracten voor bepaalde tijd en/of een periode van 48 maanden een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Verder mag de werkgever bij het einde van het dienstverband een opzegtermijn hanteren van (slechts) één maand, ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst.

De hierboven genoemde maatregelen uit de WWZ en het wetsvoorstel ‘Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ bieden de werkgever wellicht nieuwe perspectieven om de werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt (opnieuw) te contracteren.

Lees ook: Aanpassing in de transitievergoeding na twee jaar ziekte

Robert Vredeveldt

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief