Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Het recht van retentie: een vaak vergeten zekerheidsrecht

Vrijdag 08 mei 2015

Het recht van retentie: een vaak vergeten zekerheidsrecht

Het retentierecht is een wettelijke bevoegdheid die aan de schuldeiser toekomt om een zaak (roerend of onroerend) van zijn schuldenaar onder zich houden totdat de schuldenaar de met die zaak samenhangende vordering van de schuldeiser heeft voldaan. Een schuldeiser kan het retentierecht uitoefenen, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1. De schuldeiser heeft een opeisbare vordering (opeisbaar betekent doorgaans dat de termijn voor betaling
    is verstreken);
2. De vordering van de schuldeiser heeft voldoende samenhang met de zaak die men onder zich houdt;
3. De schuldeiser heeft de zaak rechtmatig onder zich verkregen;
4. De schuldeiser oefent de feitelijke macht uit over de zaak en dit is duidelijk kenbaar voor derden.

Voor wat betreft de meeste (roerende) zaken is de uitoefening van het retentierecht eenvoudig. Men kan een auto, fiets, horloge etc. simpelweg onder zich houden en de eigenaar mededelen dat de zaak vooralsnog niet wordt teruggegeven.

Bij onroerende zaken is het echter lastiger om de feitelijke macht uit te oefenen en dit kenbaar te laten zijn voor derden. Met name aannemers hebben hier in de praktijk mee te maken. Volgens gangbare rechtspraak is het voldoende dat het bouwterrein door de aannemer wordt omheind en de sleutels achter worden gehouden. Dat het retentierecht op een onroerende zaak wordt uitgeoefend, kan door de aannemer vervolgens kenbaar worden gemaakt door op de hekken borden te plaatsen waarop vermeld is, dat het retentierecht wordt uitgeoefend en dat toegang verboden is.
Meestal wordt het retentierecht op een onroerende zaak ook ingeschreven in de openbare registers van het kadaster. Inschrijving zorgt er dan voor dat de schuldeiser zijn retentierecht behoudt, ook wanneer derden een jonger recht (bijvoorbeeld beslag) verkrijgen op dezelfde onroerende zaak.
Het uitoefenen van het retentierecht biedt de schuldeiser belangrijke voordelen. De schuldeiser heeft namelijk voorrang op de opbrengst van die zaak. Om de zaak te gelde te kunnen maken, dient de schuldeiser wel een executoriale titel te hebben. Deze kan de schuldeiser verkrijgen door een vonnis van een rechter. In de praktijk komt het vaak echter niet zover. Het retentierecht blijkt namelijk een sterk dwangmiddel waardoor alsnog betaling van de schuldenaar wordt verkregen.

Een ander belangrijk voordeel is dat het retentierecht ook in een faillissement van de schuldenaar door de schuldeiser kan worden uitgeoefend. Na de faillietverklaring van de schuldenaar kan de schuldeiser de curator namelijk een termijn stellen waarbinnen de curator moet mededelen of hij de zaak gaat opeisen dan wel verkopen. Verkoopt de curator de zaak, dan kan de schuldeiser zich wederom met voorrang op de opbrengst verhalen. Laat de curator binnen de gestelde termijn niets van zich horen of lukt het hem niet om de zaak te verkopen, dan kan de schuldeiser de zaak van de curator opeisen en zelf tot verkoop overgaan.

Bovenstaande maakt duidelijk dat het retentierecht voor een schuldeiser een sterk en relatief eenvoudig uit te oefenen middel is om een schuldenaar tot betaling te bewegen.

Lees ook: Ze betalen niet!

Lees ook: Kunnen leveranciers van V&D hun eigendomsvoorbehoud inroepen?

Lees ook: Europese Hof zet streep door vooropgezette doorstart na faillissement

Robert Vredeveldt

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief