Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder bij de B.V. in oprichting

Donderdag 14 april 2016

Soms wilt u bepaalde handelingen voor rekening van uw Bv laten komen, terwijl deze nog niet formeel is opgericht. Het kan namelijk zijn dat namens de Bv een huurovereenkomst of een financieringsovereenkomst moet worden getekend. Wie niet kan wachten tot de oprichting van de Bv, kan de handeling namens de Bv in oprichting (i.o) verrichten. In dat geval handelt deze persoon namens de Bv i.o. en omdat deze Bv nog niet bestaat is hij persoonlijk aansprakelijk voor deze handelingen. Voor de inschrijving van de Bv i.o in het handelsregister is een verklaring van de notaris vereist.

Sinds de invoering van de Flex B.V. in 2012 en de mogelijkheid tot digitale inschrijving bij het handelsregister verloopt de oprichting van een Bv tegenwoordig aanzienlijk sneller. Het gevolg hiervan is dat de noodzaak om namens een Bv i.o. te handelen minder vaak aanwezig zal zijn.

Na de oprichting kan (het bestuur van) de Bv de rechtshandeling bekrachtigen. Door de bekrachtiging gaan de rechten en plichten over op de Bv en wordt degene die namens de Bv i.o heeft gehandeld volledig van zijn aansprakelijkheid uit deze rechtshandelingen bevrijd.

Uit een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van 9 februari 2016 volgt echter dat ondanks de bekrachtiging toch aansprakelijkheid kan ontstaan. Wat was het geval?

De oprichter ondertekende een huurovereenkomst namens de Bv i.o. Drie maanden later wordt de Bv opgericht. De oprichter wordt hierbij bestuurder en bekrachtigt namens de opgerichte Bv de rechtshandeling. De Bv betaalt de huur vervolgens niet en ontruimt het pand alweer binnen een maand na oprichting. De verhuurder vordert daarop ontbinding van de huurovereenkomst en schadevergoeding en spreekt daartoe naast de Bv ook de bestuurder aan.

In de wet is hierover bepaald dat degene die wist of behoorde te weten dat de Bv na bekrachtiging de verplichtingen niet zou kunnen nakomen, aansprakelijk kan zijn. Ook de bestuurder kan aansprakelijk zijn vanwege de bekrachtiging.

In de genoemde uitspraak kon de bestuurder onvoldoende aantonen dat er vertrouwen was in de onderneming van de Bv. De rechter heeft daarom vastgesteld dat de bestuurder wist dat de Bv de verplichtingen uit de huurovereenkomst niet zou kunnen nakomen. Door de bekrachtiging heeft de bestuurder vervolgens geprobeerd zijn persoonlijke aansprakelijkheid tegenover de verhuurder op de Bv af te wentelen. De bestuurder heeft daarmee onrechtmatig gehandeld en is jegens de verhuurder aansprakelijk.

Degene die een Bv opricht, doet dat meestal ook met het doel om zijn persoonlijke aansprakelijkheid te beperken. Een onjuiste bekrachtiging van de i.o. fase zorgt echter voor een tegengesteld effect. Deze uitspraak toont aan dat aan de oprichtingsfase en bekrachtiging grote risico’s verbonden blijven. Ziet u zich toch genoodzaakt om te handelen namens een Bv i.o., dan kunt u beter vooraf advies inwinnen over de gevolgen.  

Bent u voornemens een B.V. i.o. op te richten? Wij helpen u graag!

 

Lees ook: Gewijzigde termijnen voor het opmaken en openbaar maken van de jaarrekening

Robert Vredeveldt

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief