Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Positie van statutair bestuurder na ontslag. Hoe zit het ook al weer?

Vrijdag 14 oktober 2016

Een statutair bestuurder kan door een besluit van het daartoe bevoegde orgaan van de vennootschap (doorgaans de algemene vergadering van aandeelhouders) op ieder moment als bestuurder ontslagen worden. Een statutair bestuurder wordt in het algemeen tevens aangemerkt als werknemer van die vennootschap. De positie van de statutair bestuurder is echter anders dan die van de werknemer. Een belangrijk verschil op arbeidsrechtelijk gebied is dat voor het ontslag van een statutair bestuurder (als werknemer) geen ontslagvergunning van het UWV of ontbinding door de kantonrechter nodig is.

Positie statutair bestuurder

Volgens de huidige rechtspraak wordt aangenomen dat de beëindiging van de positie van bestuurder, door middel van een ontslagbesluit, tevens geldt als een rechtsgeldige opzegging van de arbeidsovereenkomst. Dit is alleen anders indien partijen anders zijn overeengekomen of op het moment van ontslag sprake is van een opzegverbod (bijv. ziekte).

De rol van de bestuurder binnen de organisatie lijkt bij een ontslagbesluit dus uitgespeeld. Of toch niet?

Wanneer ontslag dreigt komt het nogal eens voor dat de bestuurder zich op het standpunt stelt geen statutair bestuurder te zijn. De reden is dat hij dan enkel werknemer is met de daarbij behorende ontslagbescherming. Hij kan aangeven dat een benoemingsbesluit ontbreekt of dat er wel een benoemingsbesluit is maar dat hij de benoeming nooit heeft aanvaard. De vennootschap die zich op het bestuurderschap beroept zal in dat geval het tegendeel moeten bewijzen. Lukt dat niet dan moet de vennootschap voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst alsnog naar het UWV of de kantonrechter.

Benoemingsbesluit

Een statutair bestuurder wordt allereerst benoemd tot bestuurder. Dit kan bij oprichting van de vennootschap of daarna bij een benoemingsbesluit. Hoewel aan de benoeming tot statutair bestuurder een aandeelhoudersbesluit ten grondslag ligt, stelt de wet geen nadere vormvereisten aan dit besluit.

Het ontbreken van een schriftelijk benoemingsbesluit leidt daarom niet zonder meer tot de conclusie dat de medewerker niet tot statutair bestuurder zou zijn benoemd. Het kan onder omstandigheden ook voldoende zijn om een intern memo inzake de benoeming als bewijs te overleggen als zijnde een buiten vergadering genomen besluit. Verder kan uit handelingen en gedragingen van de bestuurder de aanvaarding van de benoeming blijken, bijvoorbeeld als hij zich feitelijk gedurende lange tijd als bestuurder heeft gedragen en werkzaamheden heeft verricht die bij uitsluiting zijn opgedragen aan de bestuurder, zoals het ondertekenen van de jaarrekening.

Jurisprudentie

In de rechtspraak komen we echter meerdere gevallen tegen waarbij niet kon worden vastgesteld dat iemand statutair bestuurder van de vennootschap was. Een beëindiging van de positie van bestuurder gold in die gevallen niet tevens als een opzegging van de arbeidsovereenkomst. Ook al is een schriftelijk besluit geen vereiste voor een rechtsgeldig benoeming tot statutair bestuurder, het is voor de bewijsvoering toch van groot belang om van dergelijke besluiten schriftelijk aantekening te houden.

Mocht u over dit onderwerp vragen hebben, de juristen van OOvB zijn u graag van dienst.

Lees ook: Werknemer ontslaan is moeilijker geworden - deel II

Robert Vredeveldt

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief