Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Staking melkveebedrijf en fiscale gevolgen

Donderdag 04 oktober 2018

Eigenlijk is het vloeken in de kerk, maar gezien alle wet- en regelgeving zijn er naast de groeiers ook stoppers in de wereld van de melkveehouderij. Per 1-1-2018 zijn aan de melkveehouders fosfaatrechten toegekend die een grote waarde vertegenwoordigen. Momenteel worden prijzen in de markt betaald die ruim boven € 250/kg fosfaat liggen. Aangezien er geen prijs is betaald voor de toegekende rechten betekent verkoop direct afrekenen met de fiscus tegen 45% IB (rekening houdend met de MKB winstvrijstelling) dan wel 20-25% VPB. Maar: is er wat te doen aan deze belastingheffing? Het antwoord op deze vraag is natuurlijk ja:

  1. Vorming HIR;
  2. Fosfaatmaatschap oprichten met een andere melkveehouder;
  3. Verhuur van de rechten met een koopoptie;
  4. Storten stakingswinstlijfrente;
  5. Spreiden van verkopen over meerdere jaren.

HIR: Er is veelvuldig overleg geweest met de Belastingdienst over het al dan niet kunnen/mogen vormen van een HIR. Goedgekeurd is dat een HIR wordt gevormd op voorwaarde dat de rechten ten minste 1 jaar binnen de eigen onderneming is gebruikt. Dus verkoop in 2019 van fosfaatrechten maakt het mogelijk om de winst uit te stellen als er in voldoende bedrijfsmiddelen wordt geïnvesteerd. Voor zover er onvoldoende wordt geherinvesteerd, zal er afgerekend dienen te worden over de boekwinst.

Fosfaatmaatschap: Zoals het vroeger mogelijk was om een melkmaatschap aan te gaan voor de fiscaal vriendelijke overdracht van melkquotum, is het nu mogelijk om een fosfaatmaatschap aan te gaan. Dit betekent echter we een reële samenwerking voor minimaal 36 kalendermaanden. Na deze 36 maanden bestaat de mogelijkheid om de fosfaatrechten voor de boekwaarde over te dragen aan de koper zonder dat er fiscaal hoeft te worden afgerekend met de fiscus. Betaling gebeurt buiten de boekhouding om waarbij natuurlijk wel rekening wordt gehouden met het feit dat de belastingclaim van de verkoper overgedragen wordt aan de koper. Dus zullen de rechten niet voor de volle waarde worden verkocht. Maar dit betekent ook een goedkopere manier om fosfaatrechten te kopen.

Zeer waarschijnlijk zal er bij het aangaan van de maatschap wel 1 keer afroming worden doorgevoerd van 10%. Maar ook bij daadwerkelijke verkoop zal dit het geval zijn. Kies echter wel goed je samenwerkende (koper) maat uit met wie je minimaal 3 jaren samenwerkt.

Verhuur van rechten met koopoptie: Er zijn diverse accountantskantoren in overleg met de fiscus getreden om te kijken of directe afrekening met de fiscus kan worden voorkomen. Jaarlijkse verhuur is geen optie vanwege de 10% afroming. Maar als er sprake is van een jarenlange (bijvoorbeeld 8 jaar) verhuur met een koopoptie die minimaal 7,5% van de toekomstige waarde inhoud, dan kan directe afrekening met de fiscus worden voorkomen.

LET OP!! Stel het contract zorgvuldig op en voorkom dat er sprake is van huurkoop. Want bij huurkoop is het gevolg dat er alsnog directe afrekening toegepast wordt. Het komt dus neer op een juiste formulering van de huurovereenkomst. Raadpleeg onze adviseurs voor meer informatie.

Storten van een stakingswinstlijfrente: Natuurlijk bestaat ook de mogelijkheid om met de liquide middelen bij verkoop een lijfrente/bankspaarpolis af te sluiten om de boekwinst om te zetten in toekomstige lijfrente- of bankspaaruitkeringen te ontvangen. Hiermee wordt de boekwinst uitgesmeerd over meerdere jaren.

Verkoop in meerdere jaren: Een laatste optie is om de toegekende rechten in meerdere jaren te verkopen waardoor je twee keer gebruikt kunt maken van de lagere belastingschijven. Let op!! Je bent dan mogelijk wel 2 jaren de maximale ZvW premie verschuldigd, geen toeslagen en eventuele nadelige effecten voor studiefinanciering bij studerende kinderen.

Bent u voornemens om fosfaatrechten van de hand te doen? Neem dan tijdig contact op met uw accountant of met ondergetekende om te bezien welke optie het beste bij u past.

 

Lees ook: Fosfaatrechten? Overleg met uw adviseur om de juiste weg te bewandelen.

Lees ook: Fosfaatrechten en extrerne jongveeopfok, feitelijk houderschap sterk bepalend!

Cor van den Broek

Werkzaam sinds 2015 bij vestiging Wanroij

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief