Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Van VAR naar modelovereenkomst

Donderdag 12 mei 2016

'Aandachtspunten voor ondernemers'

Er is recent veel zin en onzin geschreven over de afschaffing van de VAR per 1 mei 2016 en welke gevolgen dit in de praktijk heeft voor opdrachtgevers en ZZP-ers.

Belangrijk voor opdrachtgevers is dat zij zich realiseren dat waar zij voorheen gevrijwaard waren, zij nu het risico lopen om achteraf door de belastingdienst aangesproken te worden tot betaling van loonheffingen en premies werknemersverzekeringen.

Hoe kunnen opdrachtgevers dit risico beperken? De nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) voorziet in de mogelijkheid dat opdrachtgever en opdrachtnemer een “modelovereenkomst” aangaan. Wordt er gewerkt volgens een dergelijke overeenkomst dan heeft de opdrachtgever de zekerheid dat er geen loonheffingen verschuldigd zijn. Met andere woorden, de belastingdienst zal zich dan niet op het standpunt stellen dat er sprake is van een fiscale dienstbetrekking.

Maar, bij de beoordeling / controles door de belastingdienst spelen naast het werken op basis van een overeenkomst ook de feitelijke werkomstandigheden rondom de ZZP-er een rol. Onderwerpen die bijdragen bij aan het oordeel 'geen dienstbetrekking' zijn bijvoorbeeld:

  • In de overeenkomst hebben de opdrachtgever en opdrachtnemer bepaald wanneer de opdracht afgerond en opgeleverd wordt.
  • De opdrachtnemer zorgt zelf voor gereedschappen, hulpmiddelen en materialen en betaalt daar ook zelf voor.
  • De opdrachtnemer neemt klachten van derden over zichzelf en zijn werk zelf in behandeling.
  • Als de opdrachtnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet op tijd kan nakomen, of de uitgevoerde opdracht voldoet niet aan de overeengekomen eisen, dan neemt hij de herstelkosten voor eigen rekening.
  • De opdrachtnemer heeft de huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten en daaraan gerelateerde rechten die voortkomen uit zijn werkzaamheden. De opdrachtnemer geeft de opdrachtgever het recht de resultaten van zijn werkzaamheden eenmaal te gebruiken voor het doel waarvoor hij de werkzaamheden heeft uitgevoerd.

Het grote struikelblok van deze nieuwe wetgeving zal zijn dat partijen de overeenkomst van opdracht / modelovereenkomst niet volledig zullen naleven, althans dat de modelovereenkomsten niet aansluiten bij de feitelijke werkwijze.

OOvB heeft de beschikking over eigen door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten, die op maat aan uw situatie kunnen worden aangepast. Dat voorkomt niet alleen discussie achteraf, maar maakt ook inzichtelijk of het in uw situatie aan te raden is om zaken reeds nu aan te passen en dus om (toekomstige) risico’s te beperken.

Tenslotte, op 16 juni aanstaande organiseren wij een bijeenkomst over dit onderwerp en zullen wij verder ingaan op de gevolgen voor de praktijk, zowel voor de opdrachtgever als de ZZP-er. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via onze website, klik hier.

Lees ook: De VAR verdwijnt en maakt plaats voor de (model)overeenkomst

Lees ook: Bedrijven ontdoen zich massaal van zzp'ers?!

Lees ook: De wet DBA? Leuker kunnen we het niet maken wel makkelijker

Lees ook: Wet DBA: van uitstel komt afstel?

Lees ook:  Wet DBA: van uitstel komt afstel. Hoe nu verder met de ZZP'ers?  

Ilona Vinke-Cobussen

Werkzaam sinds 2014 bij vestiging Heesch

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief