Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Wetsvoorstel: Bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen verder aangescherpt!

Vrijdag 09 december 2016

Boek 2 BW bevat duidelijke regels voor bestuur en toezicht bij vennootschappen. Voor verenigingen en stichtingen zijn de regels echter een stuk minder uitgebreid. Dat leidt regelmatig tot onzekerheid.

Minister van der Steur (Veiligheid en justitie) wil duidelijker in de wet aangeven wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van bestuurders en commissarissen bij een vereniging en een stichting. Ook moet helder zijn wat er moet gebeuren bij tegenstrijdig belang en in welke gevallen bestuurders en commissarissen aansprakelijk zijn. Doel van het op 8 juni 2016 ingediende wetsvoorstel is mede het bestuur en toezicht bij deze rechtspersonen te verbeteren en voor alle rechtspersonen een uniforme regeling te introduceren.

Vijf belangrijke wijzigingen:              

1. Wettelijke grondslag voor instelling van een toezichthoudend orgaan

Boek 2 BW kent al een wettelijke grondslag voor een toezichthoudend orgaan bij de BV en NV. Het wetsvoorstel voorziet in een wettelijke grondslag voor het instellen van een toezichthoudend orgaan bij de vereniging en stichting.

2. De norm voor taakvervulling door bestuurders en commissarissen

In tegenstelling tot NV’s en BV’s is voor verenigingen en stichtingen in de wet nog niet uitdrukkelijk een norm vastgelegd waarnaar bestuurders en commissarissen zich bij de vervulling van hun taak moeten richten. Het wetsvoorstel bepaalt dat bestuurders en commissarissen de belangen van de rechtspersoon moet laten prevaleren boven hun eigen belangen.

3. Wettelijk grondslag voor monistisch bestuurssysteem

Het wetsvoorstel voorziet ook in een wettelijke grondslag voor een monistisch bestuurssysteem bij de vereniging en stichting. Bij een monistisch bestuurssysteem is er naast het bestuur geen apart toezichthoudend orgaan, maar wordt de toezichthoudende functie vervuld door niet-uitvoerende bestuurders. Na invoering van het wetsvoorstel zal dit dus ook mogelijk zijn voor de vereniging en stichting.

4. Uniformering tegenstrijdig belang regeling

Na invoering van het wetsvoorstel zal een algemene tegenstrijdig belangregeling zijn opgenomen in Boek 2. Deze regeling zal gelden voor alle rechtspersonen en dus ook voor bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen. Zij zullen hier dus aan gebonden zijn, indien bij besluitvorming of de beraadslaging sprake is van een tegenstrijdig belang met de rechtspersoon.

5. Uniformering faillissementsaansprakelijkheid

Het wetsvoorstel beoogt een duidelijke algemene regeling te geven voor aansprakelijkstelling van bestuurders en commissarissen bij faillissement. De faillissementsaansprakelijkheid wordt ook nadrukkelijk uitgebreid naar de informele vereniging en stichting. De regeling is wel aangevuld om meer bescherming te bieden aan onbezoldigde bestuurders en commissarissen van (niet commerciële) verenigingen en stichtingen. Deze aanvulling is gedaan om te voorkomen dat vrijwilligers zich niet meer als bestuurder of commissaris durven in te zetten voor een buurtvereniging of (kleine) sportvereniging.

Naar verwachting zal het wetsvoorstel op korte termijn in werking treden. Wij adviseren u om tijdig te controleren of statuten en reglementen nog in overeenstemming zijn met de wet en de wensen van de rechtspersoon. De juristen van OOvB kunnen u daarbij uiteraard van dienst zijn.

Lees ook: De uitkomsten van het paardenvleesschandaal: bestuurder aangepakt

Lees ook: Accountant en fraude

Robert Vredeveldt

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief