Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aan de bel trekken bij renteswaps kan lonen (vervolg)

Dinsdag 16 augustus 2016

Eind vorig jaar is in onze nieuwsrubriek al melding gemaakt dat banken de herbeoordelingen van allerlei renteswapproducten (rentederivaten) moeten overdoen, omdat geconstateerd was dat eerdere herbeoordelingen van de rentederivatendossiers door de zes betrokken banken onjuistheden en onvolledigheden bevatten.

Inmiddels is duidelijk geworden waar banken aan moeten voldoen bij de nieuwe herbeoordelingen. Begin juli is namelijk een uniform herstelkader vastgesteld dat de banken verplicht zijn toe te passen.

Op basis hiervan bieden de banken aan MKB-klanten standaard een coulancevergoeding aan (van maximaal € 100.000) en daarnaast worden renteopslagen binnen de betreffende producten vergoed en ook andere zaken hersteld en zo nodig producten zelfs omgezet.

Aan de toepassing van het uniform herstelkader zijn wel grenzen gesteld op het punt van omvang en deskundigheid van ondernemingen, maar die zijn zodanig dat de gebruikelijk tot het MKB te rekenen ondernemingen er nagenoeg allemaal onder zullen vallen.

Het meest concrete onderdeel en bovendien meest directe vorm van compensatie vormt de coulancevergoeding die bovendien eenvoudig te berekenen is, op basis van de omvang (hoofdsom) van het rentederivaat. Met de andere herstelmaatregelen kan voor de betrokken ondernemingen ook een aanzienlijk belang gemoeid zijn, maar of daarvoor ook in aanmerking gekomen wordt is minder eenvoudig te beoordelen, omdat dit afhankelijk is van het soort product en wat daarbinnen in het verleden heeft plaatsgevonden.

De ondernemingen die tussen 2011 en 2014 met derivatenproducten te maken hebben gehad hoeven zich niet aan te melden, banken zullen zelf het initiatief moeten nemen. Ondernemingen die tussen 2005 en 2011 met een dergelijk product te maken hebben gehad dat voortijdig is afgewikkeld, kunnen onder voorwaarden ook in aanmerking komen, maar deze dienen zich wel zelf aan te melden!

Het blijft dus zaak voor iedere onderneming goed in beeld te hebben wat er aan renteswapproducten in het verleden is afgesloten en daarmee vervolgens is gebeurd. Ook is het verstandig een herbeoordeling kritisch te toetsen en niet bijvoorbeeld zonder meer genoegen te nemen met alleen een coulancevergoeding.

Uiteraard kunnen wij u ondersteunen bij het screenen van uw producten, het toetsen van de herbeoordelingen en de contacten met uw bank. Als u recht heeft op herstel en in verband hiermee voor 1 maart 2016 een advocaat of financieel adviseur ingeschakeld heeft, kunt u wellicht ook aanspraak maken op vergoeding van die kosten tot een maximum van € 10.000.

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief