Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aanscherping emissies gewasbeschermingsmiddelen

Donderdag 14 juli 2016

Het Activiteitenbesluit milieubeheer wijzigt met betrekking tot het gebruik en het lozen van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. Glastuinbouwbedrijven dienen afvalwater dat gewasbeschermingsmiddelen bevat, te zuiveren. In de open teelten worden de teeltvrije zones van enkele gewassen verbreed en moeten verdergaande driftreducerende technieken worden toegepast.


Afvalwaterzuivering glastuinbouwbedrijven
Voor bedrijven (inrichtingen) waar gewassen in een kas worden geteeld of gekweekt wordt voorgeschreven dat het lozen van afvalwater dat gewasbeschermingsmiddelen bevat, niet is toegestaan tenzij dat afvalwater wordt gezuiverd. Het gaat zowel om glastuinbouwbedrijven als om bedrijven met ‘ondersteunend glas’, dat bijvoorbeeld ten dienste staat aan de teelt van gewassen in de open lucht. Deze verplichting gaat in op 1 januari 2018. Er wordt een zuiveringsrendement van 95% voorgeschreven.

Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift afwijken van de zuiveringsverplichting voor lozingen van afvalwater, afkomstig van de teelt waarbij gewassen op materiaal groeien dat in verbinding staat met de ondergrond, indien door kwel of inzijgend water het ondoelmatig is om 95% van de werkzame stoffen uit het afvalwater te verwijderen.

Ook kan bij maatwerkvoorschrift worden afgeweken van de zuiveringsplicht, indien aannemelijk is dat de inrichting uiterlijk op 1 januari 2021 is aangesloten op een collectieve zuiveringsvoorziening met een zuiveringsrendement van ten minste 95%.

Open teelten
De teeltvrije zone voor de teelt van gras, graszaad en granen wordt met 25 centimeter verbreed naar 50 centimeter. Daarnaast moet bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt van gewassen en op braakliggend land in de open lucht een techniek worden gebruikt die een driftreductie bereikt van ten minste 75% (was 50%). Deze wijzigingen gaan in op 1 januari 2017.

De reductie van een techniek moet worden aangetoond volgens een bij ministeriële regeling aangewezen testmethode. De bewijslast ligt bij de toepasser van een gewasbeschermingsmiddel.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Aanscherping emissies gewasbeschermingsmiddelen

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief