Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aanscherping emissies gewasbeschermingsmiddelen

Donderdag 14 juli 2016

Het Activiteitenbesluit milieubeheer wijzigt met betrekking tot het gebruik en het lozen van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. Glastuinbouwbedrijven dienen afvalwater dat gewasbeschermingsmiddelen bevat, te zuiveren. In de open teelten worden de teeltvrije zones van enkele gewassen verbreed en moeten verdergaande driftreducerende technieken worden toegepast.


Afvalwaterzuivering glastuinbouwbedrijven
Voor bedrijven (inrichtingen) waar gewassen in een kas worden geteeld of gekweekt wordt voorgeschreven dat het lozen van afvalwater dat gewasbeschermingsmiddelen bevat, niet is toegestaan tenzij dat afvalwater wordt gezuiverd. Het gaat zowel om glastuinbouwbedrijven als om bedrijven met ‘ondersteunend glas’, dat bijvoorbeeld ten dienste staat aan de teelt van gewassen in de open lucht. Deze verplichting gaat in op 1 januari 2018. Er wordt een zuiveringsrendement van 95% voorgeschreven.

Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift afwijken van de zuiveringsverplichting voor lozingen van afvalwater, afkomstig van de teelt waarbij gewassen op materiaal groeien dat in verbinding staat met de ondergrond, indien door kwel of inzijgend water het ondoelmatig is om 95% van de werkzame stoffen uit het afvalwater te verwijderen.

Ook kan bij maatwerkvoorschrift worden afgeweken van de zuiveringsplicht, indien aannemelijk is dat de inrichting uiterlijk op 1 januari 2021 is aangesloten op een collectieve zuiveringsvoorziening met een zuiveringsrendement van ten minste 95%.

Open teelten
De teeltvrije zone voor de teelt van gras, graszaad en granen wordt met 25 centimeter verbreed naar 50 centimeter. Daarnaast moet bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt van gewassen en op braakliggend land in de open lucht een techniek worden gebruikt die een driftreductie bereikt van ten minste 75% (was 50%). Deze wijzigingen gaan in op 1 januari 2017.

De reductie van een techniek moet worden aangetoond volgens een bij ministeriële regeling aangewezen testmethode. De bewijslast ligt bij de toepasser van een gewasbeschermingsmiddel.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Aanscherping emissies gewasbeschermingsmiddelen

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief