Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen van vrijwilligers

Vrijdag 22 december 2017

Algemeen bekend is dat een werkgever aansprakelijk is voor schade van werknemers die het gevolg is van arbeidsongevallen. Deze vaste regeling is opgenomen in artikel 7:658 BW. Een werkgever kan zich alleen van aansprakelijkheid ontdoen als hij aantoont dat hij alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen heeft getroffen of als blijkt dat de werknemer met opzet of vergaand roekeloos heeft gehandeld.

Tot kort geleden was er nog onduidelijkheid over de vraag of deze werkgeversaansprakelijkheid ook van toepassing is op vrijwilligers. De Hoge Raad heeft daarover, in een recent arrest (van vrijdag 15 december 2017), meer duidelijkheid gegeven.

De Hoge Raad overweegt in dat arrest dat vrijwilligerswerk niet uitgesloten is van voornoemd artikel in het Burgerlijk Wetboek. Beslissend is of degene die de werkzaamheden verricht, zich bevindt in een met een werknemer vergelijkbare positie en daarom aanspraak heeft op dezelfde door de werkgever in acht te nemen zorg. Dit volgt onder andere uit de wetsgeschiedenis.

Als werkgever dient u er dus voor te zorgen dat u richting eventuele vrijwilligers, bijvoorbeeld opa die nog wat klussen in uw bedrijf verricht, zorgvuldig handelt en maatregelen neemt om arbeidsongevallen te voorkomen.

Hoge Raad 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3142

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief