Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Actieplan vitalisering varkenshouderij

Donderdag 30 juni 2016

De regiegroep Vitale Varkenshouderij, bestaande uit de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), de Rabobank en het ministerie van Economische Zaken, heeft het actieplan Vitalisering Varkenshouderij opgesteld. Aanleiding voor dit plan is de ernstige situatie waarin varkenshouders zich structureel bevinden. De varkenshouder is de enige schakel in de keten die een negatief rendement realiseert op geïnvesteerd vermogen. Structurele veranderingen worden nodig geacht om de positie van de varkenshouder te versterken en de Nederlandse varkensketen toekomstperspectief te bieden.


Doelen actieplan
Het actieplan is gericht op het bereiken van de volgende doelen:  • Versterking van de marktoriëntatie van de varkenshouderij, inspelen op klantenwensen en daardoor een sterkere positie op de binnen- en buitenlandse markt.

  • Versterking van de ketensamenwerking.

  • Versterking van het maatschappelijk imago van de sector en de keten als geheel.

  • Vitalisering van de varkenshouderij, met een hoger rendement voor de varkenshouder.Hoofdlijnen actieplan
In het actieplan zijn acties en maatregelen uitgewerkt om te komen tot structurele veranderingen die noodzakelijk zijn wil de varkensketen in Nederland in de toekomst economisch en maatschappelijk perspectief blijven houden. De aanpak in het actieplan, dat een looptijd heeft tot 2020, is gebaseerd op drie actielijnen:  • Bouwen aan ketensturing

  • Revitalisering en innovatie

  • Kostenreductie en mestverwerkingActielijn 1 Bouwen aan ketensturing
De noodzakelijke rendementsverbetering moet in de keten worden verdiend door een verschuiving van een ‘bulkproductie’ naar meer specifieke kwaliteitsconcepten gericht op deelmarkten. Voor een betere markt- en ketenpositie wordt het kwaliteitslabel ‘Holland Varken’ uitgewerkt. Er wordt een Fonds Duurzaamheid en Kwaliteit opgericht, welke varkenshouders in staat moet stellen om veranderingen in hun productiewijze voor te financieren.


Actielijn 2 Revitalisering en innovatie
Een belangrijk onderdeel van het actieplan is het verantwoord laten stoppen van bedrijven zonder toekomstperspectief, het saneren van niet duurzame locaties en het versterken van het perspectief van de toekomstgerichte varkensbedrijven. Er zullen Varkenskaarten worden opgesteld, waarop zal worden aangegeven waar ontwikkeling van bedrijven mogelijk is en waar gestreefd wordt naar minder varkens, minder stallen en minder bedrijfslocaties. Duurzame bedrijfslocaties en varkensrechten zullen uit de markt worden genomen en weer beschikbaar worden gesteld aan toekomstgerichte bedrijven.


Actielijn 3 Kostenreductie en mestverwerking
De mestafzetkosten moeten teruggebracht worden door mestverwerking en mestverwaarding. De sector neemt de regie over de volledige verwerking en verwaarding van de varkensmest. Daartoe worden zes á zeven regiobedrijven opgericht die de mest beschikbaar stellen aan mestverwerkingsprojecten en –initiatieven. Om kosten te besparen zal de systematiek van ‘bewegen en bemonsteren van mest’ onder de loep worden genomen. Initiatieven met betrekking tot mestverwerking en –verwaarding zullen financieel ondersteund worden door een innovatie- en investeringsfonds. Daarnaast zal bekeken worden hoe met name keuringen en inspecties eenvoudiger, efficiënter en goedkoper ingericht kunnen worden.


Financiering
Voor de uitvoering van het actieplan zullen de betrokken partijen de komende jaren minimaal € 200 miljoen investeren. Tevens zullen hiervoor de Europese middelen van de nationale envelop gebruikt worden (zie bericht 'Verdeling Europese gelden melkvee- en varkenshouderij' d.d. 25 september 2015). Voor mestverwerking in combinatie met duurzame energieproductie is de reguliere regeling SDE+ beschikbaar. Verder zal de staatssecretaris van Economische Zaken met de provincies overleggen in hoeverre de innovatieregelingen in het kader van POP3 de uitvoering van het actieplan kunnen ondersteunen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Actieplan vitalisering varkenshouderij

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief