Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Actieplan vitalisering varkenshouderij

Donderdag 30 juni 2016

De regiegroep Vitale Varkenshouderij, bestaande uit de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), de Rabobank en het ministerie van Economische Zaken, heeft het actieplan Vitalisering Varkenshouderij opgesteld. Aanleiding voor dit plan is de ernstige situatie waarin varkenshouders zich structureel bevinden. De varkenshouder is de enige schakel in de keten die een negatief rendement realiseert op geïnvesteerd vermogen. Structurele veranderingen worden nodig geacht om de positie van de varkenshouder te versterken en de Nederlandse varkensketen toekomstperspectief te bieden.


Doelen actieplan
Het actieplan is gericht op het bereiken van de volgende doelen:  • Versterking van de marktoriëntatie van de varkenshouderij, inspelen op klantenwensen en daardoor een sterkere positie op de binnen- en buitenlandse markt.

  • Versterking van de ketensamenwerking.

  • Versterking van het maatschappelijk imago van de sector en de keten als geheel.

  • Vitalisering van de varkenshouderij, met een hoger rendement voor de varkenshouder.Hoofdlijnen actieplan
In het actieplan zijn acties en maatregelen uitgewerkt om te komen tot structurele veranderingen die noodzakelijk zijn wil de varkensketen in Nederland in de toekomst economisch en maatschappelijk perspectief blijven houden. De aanpak in het actieplan, dat een looptijd heeft tot 2020, is gebaseerd op drie actielijnen:  • Bouwen aan ketensturing

  • Revitalisering en innovatie

  • Kostenreductie en mestverwerkingActielijn 1 Bouwen aan ketensturing
De noodzakelijke rendementsverbetering moet in de keten worden verdiend door een verschuiving van een ‘bulkproductie’ naar meer specifieke kwaliteitsconcepten gericht op deelmarkten. Voor een betere markt- en ketenpositie wordt het kwaliteitslabel ‘Holland Varken’ uitgewerkt. Er wordt een Fonds Duurzaamheid en Kwaliteit opgericht, welke varkenshouders in staat moet stellen om veranderingen in hun productiewijze voor te financieren.


Actielijn 2 Revitalisering en innovatie
Een belangrijk onderdeel van het actieplan is het verantwoord laten stoppen van bedrijven zonder toekomstperspectief, het saneren van niet duurzame locaties en het versterken van het perspectief van de toekomstgerichte varkensbedrijven. Er zullen Varkenskaarten worden opgesteld, waarop zal worden aangegeven waar ontwikkeling van bedrijven mogelijk is en waar gestreefd wordt naar minder varkens, minder stallen en minder bedrijfslocaties. Duurzame bedrijfslocaties en varkensrechten zullen uit de markt worden genomen en weer beschikbaar worden gesteld aan toekomstgerichte bedrijven.


Actielijn 3 Kostenreductie en mestverwerking
De mestafzetkosten moeten teruggebracht worden door mestverwerking en mestverwaarding. De sector neemt de regie over de volledige verwerking en verwaarding van de varkensmest. Daartoe worden zes á zeven regiobedrijven opgericht die de mest beschikbaar stellen aan mestverwerkingsprojecten en –initiatieven. Om kosten te besparen zal de systematiek van ‘bewegen en bemonsteren van mest’ onder de loep worden genomen. Initiatieven met betrekking tot mestverwerking en –verwaarding zullen financieel ondersteund worden door een innovatie- en investeringsfonds. Daarnaast zal bekeken worden hoe met name keuringen en inspecties eenvoudiger, efficiënter en goedkoper ingericht kunnen worden.


Financiering
Voor de uitvoering van het actieplan zullen de betrokken partijen de komende jaren minimaal € 200 miljoen investeren. Tevens zullen hiervoor de Europese middelen van de nationale envelop gebruikt worden (zie bericht 'Verdeling Europese gelden melkvee- en varkenshouderij' d.d. 25 september 2015). Voor mestverwerking in combinatie met duurzame energieproductie is de reguliere regeling SDE+ beschikbaar. Verder zal de staatssecretaris van Economische Zaken met de provincies overleggen in hoeverre de innovatieregelingen in het kader van POP3 de uitvoering van het actieplan kunnen ondersteunen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Actieplan vitalisering varkenshouderij

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief