Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Alternatief peilmoment in fosfaatreductieplan voor vleesveebedrijven

Donderdag 23 maart 2017

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft besloten een alternatief peilmoment in het fosfaatreductieplan op te nemen voor niet-melkproducerende bedrijven (vleesveebedrijven). Voor een deel van deze bedrijven valt de peildatum 15 december 2016 onbedoeld zwaar uit. Deze peildatum heeft volgens de staatssecretaris vooral gevolgen voor vetweiderijen, mesterijen, zoogkoeienhouderijen, jongvee-opfokbedrijven, en in het inscharen en verplaatsen van runderen naar andere bedrijven (bijvoorbeeld naar terreinbeherende organisaties). De peildatum 15 december 2016 geeft voor die bedrijven geen reëel beeld van het aantal runderen dat gedurende het jaar wordt gehouden.

De regeling wordt daarom gewijzigd. Het gemiddeld aantal GVE waarboven de niet-melkproducerende bedrijven een geldsom opgelegd kunnen krijgen in de maanden april, juni, augustus, oktober en december 2017, mag ten hoogste gelijk zijn aan het aantal GVE’s op 15 december 2016 of het gemiddeld aantal GVE’s in de desbetreffende maand in 2016 (maandreferentie). RVO.nl zal bij het berekenen van de op te leggen geldsom uitgaan van de voor de ondernemer meest gunstige situatie. Met deze voorziening wordt er volgens de staatssecretaris meer rekening gehouden met het normale jaarlijkse productieverloop op vleesveebedrijven.


De aangepaste regeling is nog niet officieel vastgesteld.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Alternatief peilmoment in fosfaatreductieplan voor vleesveebedrijven

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief