Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Asbestverwijdering

Woensdag 20 maart 2019

Het kabinet heeft in oktober 2018 ingestemd met wetsvoorstel van een definitief verbod op asbestdaken per 31 december 2024 voor zowel bedrijven als particulieren. Het wetsvoorstel ligt nu nog ter beoordeling bij de Eerste Kamer waar in maart/april 2019 verdere opvolging gegeven wordt aan een “30-jarenplan” dat is ingesteld in 1993 om daken asbestvrij te maken. Mede afhankelijk van definitieve besluitvorming zal eind 2024 wel of niet verplicht gesteld (kunnen) worden, dat het verbod op asbestdaken komt (al dan niet met uitstel) lijkt geen discussie en ook de (gezondheids)risico’s ten aanzien van asbest behoeven geen verdere toelichting.

Of in een later stadium alsnog moet worden afgeweken van eind 2024 als verplichting zal moeten blijken. Het traject wordt (terecht) als complex en duur ervaren. Wie kan jou het beste voorzien van advisering over het juiste moment om acties in te zetten en/of voorzien van benodigde begeleiding? Daarbij komt dat het jaar 2024/2025 nog best ver weg lijkt en daarmee is de verleiding om een beslissing uit te stellen, ook gelet op het kostenplaatje, niet vreemd.

In principe is het prima om voor jezelf een reële of redelijke termijn als doelstelling te hebben, zeker als het gaat om iets wat tot verbetering van de leef- en werkomstandigheden voor uzelf en anderen leidt. Maar moet het ten koste van alles en/of is enige (financiële) steun daarbij niet meer dan redelijk? Enige afhankelijkheid van overheidsinstanties, gestelde richtlijnen, gespecialiseerde asbestverwijderingsbedrijven en/of samenwerkingsverbanden kan niet worden ontkend. Daartoe is onlangs, in navolging op de provincies Overijssel, Gelderland en Drenthe, voor Limburg en Noord-Brabant de coöperatie “Asbestschakel Zuid” opgericht. In deze coöperatie wordt samengewerkt door bijvoorbeeld asbestinventarisatiebedrijven, asbestsaneringsbedrijven en dakdekkers met als doelstelling bedrijven/particulieren te ontzorgen en de drempel om tot actie over te gaan te verlagen. Je kunt bij één loket terecht voor alles wat de asbestsanering te maken heeft.

Asbestschakel Zuid, ervan uitgaande dat men de weg ernaartoe weet te vinden, zal zeker bijdragen aan het (versneld) realiseren van doelstellingen. Complexiteit wordt neergelegd bij een gespecialiseerd samenwerkingsverband met één aanspreekpunt. Dat is een stap in de goede richting maar voor het (deels) wegnemen van een hoge investering is men afhankelijk van de overheid, in hoeverre worden (nieuwe) subsidiemogelijkheden geboden? Voor de regeling is eind 2015 een budget van € 75 miljoen beschikbaar gesteld, dit budget is inmiddels besteed waarna de regeling per 15 december 2018 gesloten is. Het realiseren van de doelstelling om per 31 december 2024 de daken asbestvrij te hebben is/lijkt gebaat bij een nieuwe vergelijkbare regeling.

Zeer benieuwd of zodra de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel, dit nieuw leven wordt ingeblazen.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief