Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Asbestverwijdering

Woensdag 20 maart 2019

Het kabinet heeft in oktober 2018 ingestemd met wetsvoorstel van een definitief verbod op asbestdaken per 31 december 2024 voor zowel bedrijven als particulieren. Het wetsvoorstel ligt nu nog ter beoordeling bij de Eerste Kamer waar in maart/april 2019 verdere opvolging gegeven wordt aan een “30-jarenplan” dat is ingesteld in 1993 om daken asbestvrij te maken. Mede afhankelijk van definitieve besluitvorming zal eind 2024 wel of niet verplicht gesteld (kunnen) worden, dat het verbod op asbestdaken komt (al dan niet met uitstel) lijkt geen discussie en ook de (gezondheids)risico’s ten aanzien van asbest behoeven geen verdere toelichting.

Of in een later stadium alsnog moet worden afgeweken van eind 2024 als verplichting zal moeten blijken. Het traject wordt (terecht) als complex en duur ervaren. Wie kan jou het beste voorzien van advisering over het juiste moment om acties in te zetten en/of voorzien van benodigde begeleiding? Daarbij komt dat het jaar 2024/2025 nog best ver weg lijkt en daarmee is de verleiding om een beslissing uit te stellen, ook gelet op het kostenplaatje, niet vreemd.

In principe is het prima om voor jezelf een reële of redelijke termijn als doelstelling te hebben, zeker als het gaat om iets wat tot verbetering van de leef- en werkomstandigheden voor uzelf en anderen leidt. Maar moet het ten koste van alles en/of is enige (financiële) steun daarbij niet meer dan redelijk? Enige afhankelijkheid van overheidsinstanties, gestelde richtlijnen, gespecialiseerde asbestverwijderingsbedrijven en/of samenwerkingsverbanden kan niet worden ontkend. Daartoe is onlangs, in navolging op de provincies Overijssel, Gelderland en Drenthe, voor Limburg en Noord-Brabant de coöperatie “Asbestschakel Zuid” opgericht. In deze coöperatie wordt samengewerkt door bijvoorbeeld asbestinventarisatiebedrijven, asbestsaneringsbedrijven en dakdekkers met als doelstelling bedrijven/particulieren te ontzorgen en de drempel om tot actie over te gaan te verlagen. Je kunt bij één loket terecht voor alles wat de asbestsanering te maken heeft.

Asbestschakel Zuid, ervan uitgaande dat men de weg ernaartoe weet te vinden, zal zeker bijdragen aan het (versneld) realiseren van doelstellingen. Complexiteit wordt neergelegd bij een gespecialiseerd samenwerkingsverband met één aanspreekpunt. Dat is een stap in de goede richting maar voor het (deels) wegnemen van een hoge investering is men afhankelijk van de overheid, in hoeverre worden (nieuwe) subsidiemogelijkheden geboden? Voor de regeling is eind 2015 een budget van € 75 miljoen beschikbaar gesteld, dit budget is inmiddels besteed waarna de regeling per 15 december 2018 gesloten is. Het realiseren van de doelstelling om per 31 december 2024 de daken asbestvrij te hebben is/lijkt gebaat bij een nieuwe vergelijkbare regeling.

Zeer benieuwd of zodra de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel, dit nieuw leven wordt ingeblazen.

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief