Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Baanbrekend Hoge Raad arrest inzake payrolling (C4C / StiPP)

Woensdag 16 november 2016

Vrijdag 4 november heeft de Hoge Raad zich in een belangwekkend arrest uitgelaten over de payrollconstructie.

Een korte voorgeschiedenis. StiPP is een bedrijfstakpensioenfonds en voert de verplichte pensioenregeling uit voor werknemers in de uitzendbranche. C4C is een bedrijf dat zich bezig houdt met het leveren van medisch personeel, bijv. aan ziekenhuizen. StiPP heeft C4C een aantal jaren geleden medegedeeld dat zij als uitzendonderneming kan worden aangemerkt en dus voor haar personeel verplicht pensioenafdrachten moest gaan doen aan StiPP. C4C heeft zich hiertegen verzet en de kantonrechter was het in 2013 met haar eens.

Het gerechtshof besliste op 28 oktober 2014 echter anders. C4C is naar haar mening wel een uitzendonderneming en valt onder de werkingssfeer van StiPP. Het hof oordeelde dat de arbeidsovereenkomsten van C4C, waarbij de werknemer onder toezicht en leiding van de opdrachtgever arbeid moest verrichten, uitzendovereenkomsten zijn.

Aan de Hoge Raad is vervolgens de vraag voorgelegd of een allocatiefunctie vereist is om onder de wettelijke definitie van een uitzendovereenkomst te kunnen vallen. C4C stelde dat voor een beroep op artikel 7:690 BW (over de uitzendovereenkomst) vereist is dat de werkgever een allocatiefunctie vervult. Met de allocatiefunctie wordt bedoeld dat vraag en aanbod van (tijdelijke) arbeid bij elkaar worden gebracht en C4C stelt geen allocatiefunctie te vervullen.

Uit de wet volgt niet direct dat het bij een uitzendovereenkomst moet gaan om het bij elkaar brengen van vraag en aanbod naar tijdelijke arbeid. Toch werd in de literatuur aangenomen dat de payrollconstructie niet als uitzending gekwalificeerd kan worden, omdat een payrollwerkgever doorgaans slechts is ingeschakeld om arbeidsrechtelijke verplichtingen te ontlopen. Ook in de rechtspraak bestond discussie over de vraag of op de payrollconstructie de regels omtrent de uitzendovereenkomst van toepassing zijn.

De Hoge Raad laat de uitspraak van het gerechtshof in stand en maakt met dit arrest een einde aan de uiteenlopende visies in de literatuur en de rechtspraak. Het beroep van C4C werd afgewezen. Een allocatiefunctie is niet vereist om te kunnen spreken van een uitzendovereenkomst. Ook andere driehoeksrelaties dan de klassieke uitzendrelatie zoals payrolling, detachering e.d., vallen onder het bereik van artikel 7:690 BW.

Naast de voordelen voor de payrollconstructie (afwijken ketenregeling, gebruik uitzendbeding) zitten er zoals verwacht ook nadelen aan deze uitspraak. Op de payrollconstructie kan nu namelijk de ABU cao (cao voor Uitzendkrachten) van toepassing zijn, waardoor de daarin geregelde arbeidsvoorwaarden (zoals de inlenersbeloning) een rol gaan spelen. Doordat de ABU cao van toepassing is, geldt er ook een verplichte aanmelding bij StiPP. StiPP zal naar verwacht payrollwerkgevers, die hun werknemers niet hebben aangemeld als deelnemer bij het pensioenfonds, de aankomende periode benaderen om de aanmelding bij het pensioenfonds af te dwingen.

Bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van driehoeksrelaties zullen dus rekening moeten houden met StiPP en zullen moeten nadenken hoe zij de pensioenen voor de werknemers willen gaan regelen.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief