Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Begrazing door dieren is nog geen beheer van grond

Donderdag 28 september 2017

Een veehouder dreef een landbouwbedrijf, te weten de handel en fokkerij van vooral zoogkoeien, ooien en vleesvee. In mei 2011 vroeg hij met zijn Gecombineerde opgave uitbetaling van de toeslagrechten aan. Hiervoor gaf hij ruim 800 hectare op, waaronder diverse percelen van publieke lichamen (o.a. een gemeente). Medio 2012 werd de bedrijfstoeslag vastgesteld op ruim € 90.000.

Op basis van nieuwe informatie vorderde RVO.nl in 2015 echter de gehele bedrijfstoeslag terug, omdat de veehouder de percelen van de publieke lichamen in hun opdracht liet begrazen en dat daarom geen sprake was van eigen beheer. Vanwege het feit dat de afgekeurde oppervlakte groter was dan 20%, had de veehouder geen recht op bedrijfstoeslag.

Volgens de landbouwer bepaalde hij welke dieren waar liepen en zorgde hij voor de administratie en juiste registratie van de dieren.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelde dat uit de overlegde overeenkomsten en facturen bleek dat de veehouder zijn dieren uitleende (verhuurde) aan de eigenaren van de percelen om deze te laten begrazen. Het was niet aannemelijk geworden dat de veehouder hiermee ook het beheer over de percelen had overgenomen. Mogelijk had de veehouder beslissingsbevoegdheid over de dieren die op de percelen graasden, maar de beslissingsbevoegdheid betrof niet het gebruik van de percelen. De eigenaren van de percelen bepaalden immers op welke wijze de percelen werden gebruikt, namelijk door begrazing van dieren die aan hen door de veehouder ter beschikking waren gesteld. De veehouder beschikte over onvoldoende autonomie ten aanzien van deze percelen.

Het beroep van de veehouder werd ongegrond verklaard.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Begrazing door dieren is nog geen beheer van grond

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief