Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Begrotingsnormen veehouderij vastgesteld

Donderdag 18 juni 2015


Voor het opstellen van begrotingen voor investeringsplannen zijn een aantal uitgangspunten nodig. Voor toekomstige prijzen (melk, vlees, eieren, voer, mest etc.) worden jaarlijks normen vastgesteld door diverse deskundigen uit de sector. Deze hebben betrekking op de verwachting van de gemiddelde prijzen voor de komende vijf tot tien jaar. Banken gebruiken deze normen voor de beoordeling van financieringsaanvragen.


Varkens
De verwachtingen voor de varkenshouderij zijn vrijwel ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. In de zeugenhouderij wordt bij een biggenproductie van 28,5 big per zeug en een biggenprijs van € 41,50 gerekend met een voerwinst van € 490 en een saldo van € 302 per gemiddeld aanwezige zeug.


In de vleesvarkenshouderij wordt voor de komende tien jaar gerekend met een vleesprijs van € 1,385 per kg geslacht gewicht en een voerprijs van € 25,50 per 100 kg. De voerwinst en het saldo bedragen € 75 respectievelijk € 62 per gemiddeld aanwezig vleesvarken per jaar.


Pluimvee
In de pluimveehouderij zijn de saldo’s op jaarbasis vrijwel gelijk aan de prognoses van vorig jaar of zijn deze licht verbeterd. De voer- en eierprijzen zijn ongewijzigd vastgesteld.


Melkvee
De gemiddelde melkprijs voor de komende tien jaar wordt ingeschat op € 34,50 per 100 kg melk (excl. BTW) bij 4.40% vet en 3.50% eiwit bij een levering van 800.000 kg. De verwachte prijzen voor slachtvee zijn ten opzichte van vorig jaar met 7 tot 8% gedaald, de prijzen van niet-kruislingkalveren met 15%. De krachtvoerprijzen worden geschat op € 21,50 per 100 kg voor standaardbrok, € 25,00 voor eiwitrijke brok en € 31,50 voor zeer eiwitrijke brok. Voor gehakselde maïs wordt gerekend met een prijs van € 60 per ton.


Mestafzetkosten
In de melkveehouderij zijn de kosten voor mestafzet sterk regionaal gebonden en speelt een onderscheid in reguliere afzet en verwerking. Voor reguliere afzet wordt gerekend met € 5 tot € 14 per m3. De extra kosten voor verwerking bedragen € 3 tot € 6  per m3.


In de pluimveehouderij zijn de mestafzetkosten middels lange transportafstanden  begroot op € 15 per m3, voor de varkenshouderij zijn de verwachte mestafzetkosten niet gepubliceerd.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Begrotingsnormen veehouderij vastgesteld

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief