Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Belangrijke wijzigingen fosfaatreductieplan en afvoer runderen

Maandag 01 mei 2017

Op 28 april 2017 zijn enkele belangrijke wijzigingen aangebracht in het fosfaatreductieplan om te voorkomen dat melkveehouders tijdelijk vee onderbrengen bij niet-melkproducerende bedrijven.


Afvoer koeien
Voor runderen die tenminste een keer hebben gekalfd geldt dat alle afvoer telt als reductie. Aan afvoer naar een niet-melkproducerend bedrijf is de voorwaarde toegevoegd dat deze dieren niet binnen vier maanden terug mogen keren op het oorspronkelijke melkproducerende bedrijf. Indien een rund wel binnen vier maanden terugkeert, vindt een herberekening van de geldsommen plaats vanaf het moment van afvoer tot aan de terugkeer.


Afvoer jongvee
Elk melkproducerend bedrijf dient voor het bereiken of behouden van zijn GVE-reductie zorg te dragen voor het in stand houden van het aandeel jongvee binnen de totale melkveestapel op zijn bedrijf. Hiertoe wordt voor elk melkproducerend bedrijf een jongveegetal geïntroduceerd.


Het jongveegetal wordt berekend door het aantal runderen (uitgedrukt in GVE) van de houder op 28 april 2017 van 0 tot 1 jaar en van 1 jaar of ouder dat niet heeft gekalfd te delen door het aantal runderen van de houder op die datum dat ten minste eenmaal heeft gekalfd.


Wanneer een bedrijf voor bereiken of instandhouden van de reductie alleen of meer dan evenredig in jongvee reduceert, wordt niet langer voldaan aan de gewenste jongveeverhouding (het jongveegetal). Dan zal, bij het bepalen of daadwerkelijk voldoende gereduceerd is om onder het doelstellingsaantal of het referentieaantal te komen, op basis van het jongveegetal alsnog het teveel afgevoerde jongvee worden meegeteld op het bedrijf.


Een houder die een verzoek heeft ingediend om zijn referentieaantal en/of doelstellingsaantal te verhogen in de perioden 1 en 5 in verband met in 2015 en/of 2016 uitgeschaarde runderen, kan voor 20 mei 2017 een verzoek indienen om bij de berekening van het jongveegetal dit getal te verminderen met het aantal uitgeschaarde runderen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Belangrijke wijzigingen fosfaatreductieplan en afvoer runderen

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief