Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Belastingplan 2019 – fiscale vergroeningsmaatregelen

Dinsdag 16 oktober 2018

Het Belastingplan 2019 ligt voor ons en bevat meer dan ooit, en waarschijnlijk niet ten onrechte aandacht voor klimaatmaatregelen welke van grote invloed kunnen zijn op het bedrijfsleven, in het bijzonder traditionele ondernemingen waarin mens en machine centraal staan en ook in de (verre) toekomst centraal blijven staan.

Met noodzakelijke en ambitieuze doelstellingen (uiterlijk) in 2030 te realiseren is actie voor de overheid en het bedrijfsleven geboden, daartoe biedt de overheid “stimulerende” maatregelen welke voornamelijk bestaan uit het “bestraffen” van milieuvervuiling (en niet direct uit het “belonen” van duurzaamheid). Aanpassingen leiden mogelijk niet direct of in mindere mate tot voordelen, zo worden percentages op investeringsregelingen als de energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek naar beneden bijgesteld. Toch zijn tijdige aanpassingen aan te bevelen om het ervaren van nadelen te voorkomen. Forse stijgingen van vaste bedrijfslasten als gas en stroom, energiebelasting, kosten afvalverwerking en motorrijtuigenbelasting zijn van grote invloed op een uiteindelijk (netto)bedrijfsresultaat.

Hoewel een geformuleerde doelstelling voor 2030 ver weg lijkt, is het reëel te veronderstellen dat het kabinet op zeer korte termijn concrete maatregelen moet treffen om doelen binnen 10-11 jaar überhaupt te kunnen verwezenlijken.

Bijgaand een verdere uitwerking op een aantal van de voorgenomen maatregelen die van invloed zijn op veel ondernemingen:

  1. Het storten en verbranden van afval past niet in een milieuvriendelijke, circulaire economie en wordt daarom per 1 januari 2019 fors duurder met een verhoging van bijna 140%. Bewustzijn van eventuele hogere lasten mag en zal niet ontbreken maar denk vooral ook in oplossingen. In hoeverre is het storten en/of verbranden van afval echt noodzakelijk? Of doen we dat vooral omdat we dat “gewend” zijn en denken we niet in alternatieven bij (andere) afvalverwerkers?
  2. De “Wet belasting zware motorrijtuigen” (Wet BZM) wordt geactualiseerd in overeenstemming met hetgeen van toepassing op / in omliggende landen (Eurovignet). Nieuwe tarieven kennen een stijging van 0% (EURO VI of schoner) tot bijna 50% (EURO 0). Laatste (en meest vervuilende) categorie is in Nederland zeer beperkt in gebruik. In Nederland is reeds sprake van een grotendeels “schoon” wagenpark (EURO V-VI), echter ook op EURO V wordt vanaf 1 januari 2020 een kostenstijging van ruim 6% doorgevoerd.
  3. Door per 1 januari 2019 binnen de energiebelasting een verschuiving te maken tussen aardgas (een verhoging van energiebelasting) en elektriciteit (verlaging van energiebelasting) wordt het vervangen van aardgas door elektrische warmteopties (warmtepompen) aantrekkelijker gemaakt. Ter voorkoming van hogere bedrijfslasten is investering in dergelijke alternatieven te overwegen. Niets aanpassen kan leiden tot hogere jaarlijkse kosten als gevolg van de hogere heffing van energiebelasting tot ± 25%.

Genoemde maatregelen hebben betrekking op wijzigingen die samenhangen met de dagelijkse bedrijfsuitoefening en daarmee is er in veel gevallen niet aan te ontkomen. In een productieproces komen afvalstoffen vrij en is energie benodigd, in het logistieke proces kunnen we niet zonder zware motorrijtuigen (vrachtauto’s). Tracht er tijdig op in te spelen en eventueel aanpassingen te doen om de nadelen zo min mogelijk te ondervinden. Hiermee voor de ondernemingen waarin mens en machine centraal zullen blijven staan nog een uitdaging. Gelukkig draait de economie op volle toeren wat mogelijkheden biedt ten aanzien van groei en omzetontwikkeling maar verlies prijsstelling (verkoopprijzen) om de (extra) kosten te dekken niet uit het oog.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief