Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Beleid sectorindeling door belastingdienst openbaar

Donderdag 20 april 2017

Het ministerie van financiën heeft het beleid van de belastingdienst met betrekking tot de sectorindeling van werkgevers openbaar gemaakt naar aanleiding van een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur). Dat betekent dat het hele interne beleid van de Belastingdienst (ongeveer 3000 pagina’s) met betrekking tot de sectorindeling is in te zien via de website van de Rijksoverheid (Rijksoverheid/sectorindeling).

Dat betekent dat werkgevers, in tegenstelling tot voorheen, een goede mogelijkheid hebben hun eigen sectorindeling te beoordelen. Het belang hiervan is dat de premies voor de sectorfondsen en de Werkhervattingskas die de werkgever moet betalen afhankelijk zijn van de sectorindeling. De premies in de verschillende sectoren kunnen uiteenlopen van onder 1 % tot 5 á 6 %; berekend over de hele loonsom kan dat duizenden euro’s per jaar schelen.

 Bij indeling in een onjuiste en te dure sector kan het lonen om de sectorindeling kritisch te beoordelen aan de hand van de sectorindeling, ook achteraf als de activiteiten van een onderneming in de loop van de tijd zijn gewijzigd.

Het kan daarom ook verleidelijk zijn het resultaat van de sectorindeling te sturen door bij de omschrijving van de bedrijfsactiviteiten bij de Kamer van Koophandel rekening te houden met de mogelijke sectoren van indeling. In de praktijk sluit de Belastingdienst namelijk vaak aan bij die omschrijving van de bedrijfsactiviteiten.

Daarbij past echter wel enige voorzichtigheid. Wanneer de daadwerkelijke werkzaamheden niet overeenkomen met de informatie uit de Kamer van Koophandel, kan sprake zijn van een overtreding van de Handelsregisterwet waarop een boete staat.

Financieel nog ingrijpender kan zijn dat door een andere sectorindeling en/of inschrijving van de bedrijfsactiviteiten een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing wordt en/of een bedrijfstakpensioenfonds verplicht wordt. De cao-indeling sluit weliswaar niet altijd aan op de sectorindeling en staat daar formeel ook los van, maar de sectorindeling kan voor de bepaling van de cao-toepassing wel een sterke indicatie vormen.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief