Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Beoordelingsfout belastingdienst: navordering niet mogelijk!

Donderdag 21 juni 2018

Op 15 juni 2018 heeft de Hoge Raad beslist dat navordering van een onterecht toegekende inkomensafhankelijke combinatiekorting niet mogelijk was. Er was immers geen sprake van een automatiseringsfout maar van een beoordelingsfout.

Indien de belastingdienst wil navorderen is het allereerst de vraag of er op basis van de wet kan worden nagevorderd. Een inspecteur kan immers in beginsel alleen navorderen indien er sprake is van een nieuw feit. Het feit dient in dat geval bij het vaststellen van de belastingaanslag niet bekend te zijn c.q. had redelijkerwijs niet bekend kunnen zijn bij de inspecteur. Indien er geen nieuw feit aanwezig is en de aanslag wordt te laag opgelegd, kan de ten onrechte niet geheven belasting in beginsel niet worden nagevorderd. Eén van de uitzonderingen hierop is het kenbaarheidsvereiste. Het kenbaarheidsvereiste houdt in dat er een aanslag is opgelegd welke te laag is vastgesteld en dit de belastingplichtige redelijkerwijs kenbaar had moeten zijn. Indien het kenbaarheidsvereiste van toepassing is, is er geen nieuw feit noodzakelijk voor de inspecteur om na te kunnen vorderen. Van ‘redelijkerwijs kenbaar zijn’ is in ieder geval sprake indien de te weinig geheven belasting ten minste 30 procent bedraagt van de daadwerkelijk verschuldigde belasting.

Navordering op basis van het kenbaarheidsvereiste geldt alleen ten behoeve van vergissingsfouten van de inspecteur. Denk hierbij aan schrijf-, tik- en automatiseringsfouten. Indien vanwege een automatiseringsfout er tien keer zoveel hypotheekrente in aftrek wordt gebracht, kan de inspecteur (ondanks het ontbreken van een nieuw feit) toch navorderen.

Uit de recente uitspraak van de Hoge Raad blijkt dat er niet te snel moet worden uitgegaan van een automatiseringsfout c.q. vergissingsfout. Van de inspecteur wordt verwacht dat hij bij het opleggen van de aanslag onderzoek doet naar de gehele aangifte en niet alleen naar het onderdeel op basis waarvan de inspecteur wilt navorderen. Is er sprake van een beoordelingsfout in plaats van een vergissingsfout, dan kan de inspecteur zich niet beroepen op het kenbaarheidsvereiste en is navordering zonder nieuw feit niet mogelijk.

Een uitspraak waaruit blijkt dat een inspecteur niet zomaar kan navorderen.

Indien u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft, kunt u uiteraard contact opnemen met één van onze adviseurs.

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief