Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Beoordelingsfout belastingdienst: navordering niet mogelijk!

Donderdag 21 juni 2018

Op 15 juni 2018 heeft de Hoge Raad beslist dat navordering van een onterecht toegekende inkomensafhankelijke combinatiekorting niet mogelijk was. Er was immers geen sprake van een automatiseringsfout maar van een beoordelingsfout.

Indien de belastingdienst wil navorderen is het allereerst de vraag of er op basis van de wet kan worden nagevorderd. Een inspecteur kan immers in beginsel alleen navorderen indien er sprake is van een nieuw feit. Het feit dient in dat geval bij het vaststellen van de belastingaanslag niet bekend te zijn c.q. had redelijkerwijs niet bekend kunnen zijn bij de inspecteur. Indien er geen nieuw feit aanwezig is en de aanslag wordt te laag opgelegd, kan de ten onrechte niet geheven belasting in beginsel niet worden nagevorderd. Eén van de uitzonderingen hierop is het kenbaarheidsvereiste. Het kenbaarheidsvereiste houdt in dat er een aanslag is opgelegd welke te laag is vastgesteld en dit de belastingplichtige redelijkerwijs kenbaar had moeten zijn. Indien het kenbaarheidsvereiste van toepassing is, is er geen nieuw feit noodzakelijk voor de inspecteur om na te kunnen vorderen. Van ‘redelijkerwijs kenbaar zijn’ is in ieder geval sprake indien de te weinig geheven belasting ten minste 30 procent bedraagt van de daadwerkelijk verschuldigde belasting.

Navordering op basis van het kenbaarheidsvereiste geldt alleen ten behoeve van vergissingsfouten van de inspecteur. Denk hierbij aan schrijf-, tik- en automatiseringsfouten. Indien vanwege een automatiseringsfout er tien keer zoveel hypotheekrente in aftrek wordt gebracht, kan de inspecteur (ondanks het ontbreken van een nieuw feit) toch navorderen.

Uit de recente uitspraak van de Hoge Raad blijkt dat er niet te snel moet worden uitgegaan van een automatiseringsfout c.q. vergissingsfout. Van de inspecteur wordt verwacht dat hij bij het opleggen van de aanslag onderzoek doet naar de gehele aangifte en niet alleen naar het onderdeel op basis waarvan de inspecteur wilt navorderen. Is er sprake van een beoordelingsfout in plaats van een vergissingsfout, dan kan de inspecteur zich niet beroepen op het kenbaarheidsvereiste en is navordering zonder nieuw feit niet mogelijk.

Een uitspraak waaruit blijkt dat een inspecteur niet zomaar kan navorderen.

Indien u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft, kunt u uiteraard contact opnemen met één van onze adviseurs.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief