Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Bespaar belasting in Box 3 door uw grondslag te verlagen

Dinsdag 19 december 2017

Over het saldo van uw vermogen; zijnde uw bezittingen minus schulden, moet u belasting betalen. De peildatum voor het vaststellen van uw vermogen is 1 januari 2018. Door uw bezittingen nog voor 1 januari 2018 te verminderen bespaart u dus belasting. Eventueel kan er door een lagere box 3 grondslag recht op zorgtoeslag ontstaan.

Er zijn diverse mogelijkheden om uw bezittingen nog voor 1 januari 2018 te verminderen:

  •  Probeer uitgaven welke u van plan bent in 2018 te doen naar voren te halen en in ieder geval dit jaar te betalen of vooruit te betalen (aanschaf auto, vooruitbetaling verzekeringen)
  •  Betaal belastingaanslagen voor 1 januari 2018, belastingschulden kwalificeren namelijk niet als box 3 schulden
  •  Leen geld, wat op uw spaarrekening staat, uit aan uw BV, het uitgeleende geld verschuift van box 3 naar box 1. U bent dan geen belasting hierover meer verschuldigd in box 3 maar wel in box 1. De belasting die u over de ontvangen rente betaalt  kan echter nog steeds voordeliger zijn dan de belasting in box 3. LET OP: Het uitlenen moet onder zakelijke condities gebeuren en uw brengt uw privévermogen in de risicosfeer van uw onderneming.
  • Stort uw spaargeld als kapitaal in uw eigen BV, u betaalt hierover dan geen belasting meer in box 3. Eventueel kunt u hiermee leningen van de BV aflossen waardoor het rendement op uw geïnvesteerd kapitaal ook nog fors toeneemt. LET OP: U brengt uw vermogen in de risicosfeer van de onderneming.U kunt uw storting weer onbelast uit de BV halen maar bent dan wel notariskosten verschuldigd. Ook krijgt u met de uitkeringstoets te maken waardoor het niet altijd mogelijk is omhet kapitaal terug te betalen. Gezien bovenstaande alleen aan te raden indien u het geld langdurig kunt missen en het geld weinig risico loopt in uw onderneming.
  • Richt een SPAAR BV op, uw overtollige spaarmiddelen komen nu terecht op de spaarrekeningen van de nieuw opgerichte BV en verhuizen daardoor van box 3 naar box 2. Voordeel hiervan is dat het werkelijk rendement wordt belast met vennootschapsbelasting (huidig tarief 20%) en bij eventuele uitkering aan privé met 25 % aanmerkelijk belangheffing. De effectieve heffing is dus 40% van het werkelijk rendement terwijl deze heffing in box 3 bij laagrentende spaarrekeningen tot een paar 100% kan oplopen. Nadeel is dat er eenmalig oprichtingskosten zijn verschuldigd en jaarlijks accountantskosten. Berekeningen wijzen uit dat vanaf spaartegoeden van € 300.000 het voordelig is om een SPAAR BV op te richten.
  • Schenkingen aan kinderen: hebt u plannen om uw kinderen te schenken doe dit dan voor 1 januari. Het vermindert uw box 3 grondslag en u benut dit jaar nog de schenkingsvrijstellingen.
  • Los uw kleine hypotheek af als de rente die u betaalt toch geen aftrek oplevert. Uw spaargeld in box 3 verminderd hiermee en uw rendement wordt hoger. LET OP: het kabinet heeft voorgesteld om de wet Hillen geleidelijk aan te gaan afbouwen waardoor u op termijn weer belasting bent verschuldigd over het huurwaardeforfait van de woning.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog advies wensen dan staan wij graag klaar voor u!

 

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief