Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Bezwaar maken tegen kosten NVWA

Donderdag 06 oktober 2016

De Raad van State heeft op verzoek van de Tweede Kamer onderzoek verricht naar de tarieven van de NVWA, welke de laatste jaren ver­schillende keren zijn verhoogd.

De Raad van State vindt het op zich terecht dat de kos­ten voor vergunningen en toelatingen worden door­berekend aan het bedrijfsleven, omdat er een aanwijs­bare tegenprestatie tegenover staat. Wel mag de over­heid alleen de werkelijk gemaakte kosten doorbereke­nen. Indien de kosten van de NVWA substan­tieel ho­ger zijn dan op 31 december 2014, zonder dat er spra­ke is van een relevante uitbreiding van taken of inten­si­vering van werkzaamheden, moeten deze extra kosten in beginsel uit algemene middelen bekostigd worden.

De kosten van toezicht op naleving van regelgeving behoren volgens de Raad van State niet te worden doorberekend, omdat dit een overheidstaak is. Dit standpunt heeft het kabinet ook zelf ingenomen. Het tarievenstelsel van de NVWA maakt echter geen dui­delijk onderscheid tussen de kosten voor toelating, toezicht op de naleving en repressieve handhaving. Daardoor is ook niet te beoordelen in hoeverre de doorberekening voldoet aan het kabinetsstandpunt en of de NVWA bijvoorbeeld kosten in rekening brengt voor het toezicht op naleving.

Worden er kosten voor toezicht op naleving bij u in rekening gebracht of zijn de kosten voor vergunningen en toelatingen fors gestegen, maak dan tijdig bezwaar bij de NVWA. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat u het bedrag niet hoeft te betalen. Wanneer het bezwaar gegrond wordt verklaard, dient de NVWA het te veel betaalde bedrag terug te beta­len.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Bezwaar maken tegen kosten NVWA

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief