Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Boerengolf valt niet onder pachtbestemming

Donderdag 27 augustus 2015

Bij het gebruik van pachtgronden is het belangrijk om deze gronden te gebruiken zoals is overeengekomen met de verpachter. Indien de bestemming, de inrichting of de gedaante van het gepachte zonder schriftelijke toestemming van de verpachter wordt veranderd, kan dit leiden tot het ontbinden van de pachtovereenkomst. Er is geen schriftelijke toestemming vereist voor veranderingen die bij het einde van de pacht zonder noemenswaardige kosten ongedaan gemaakt en verwijderd kunnen worden. Dit laatste geldt echter niet voor wijzigingen in de bestemming.


Een landbouwer pachtte sinds 1995 een perceel grond voor zijn melkveehouderij. Vanaf 2001 gebruikte hij het perceel tevens voor boerengolf. Hij maakte hierover aanvullende afspraken met verpachter. Afgesproken werd dat verpachter een vergoeding kreeg voor elke boerengolfspeler. De eerste jaren betaalde de landbouwer deze vergoeding aan de verpachter, maar na 2006 weigerde hij dit. Volgens de landbouwer moest boerengolf worden aangemerkt als een verbrede landbouwactiviteit en kon hij geen hogere vergoeding verschuldigd zijn dan de hoogst toelaatbare pachtsom.


Het gerechtshof oordeelde dat voor de boerengolfactiviteiten schriftelijke toestemming van de verpachter was vereist. Deze activiteiten vielen buiten de pachtverhouding tussen partijen, zodat de landbouwer hiervoor alsnog een vergoeding – bovenop de pachtsom - moest betalen voor de periode na 2006. Daarnaast diende de landbouwer de boerengolfactiviteiten op het gepachte te staken. Gelukkig mocht de landbouwer het gepachte wel blijven gebruiken voor de melkveehouderij. Uit het feit dat er aanvullende afspraken waren gemaakt kon worden afgeleid dat de verpachter onder voorwaarden had toegestemd in de dubbele bestemming (recreatief en landbouwkundig). Waren deze afspraken niet gemaakt, dan had de verpachter zich zelfs kunnen beroepen op ontbinding van de pachtovereenkomst.


Vraag in voorkomende gevallen tijdig toestemming aan de verpachter. Indien deze de toestemming weigert, kan men zich richten tot de grondkamer.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Boerengolf valt niet onder pachtbestemming

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief