Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Bruikbare tips vergunning aanvraag 2020 strenge Brabantse regelgeving

Dinsdag 19 maart 2019

De POV, Producenten Organisatie Varkenshouderij heeft een aantal goede tips meegegeven aan varkenshouders die aan de slag gaan met aanvragen van vergunningen die moeten voldoen aan de aangepaste Verordening Natuurbeschermingswet.

Dit zijn hele bruikbare tips die ik iedereen kan aanraden die in dat traject zit. Zeker omdat de tijd ook dringt richting 1 januari 2020 dat er een ontvankelijke en vergunbare aanvraag voor een omgevingsvergunning Milieu of een melding op grond van het Activiteitenbesluit moet zijn ingediend. Op deze manier ontstaat “ruimte” om nog andere keuzes te maken, maar ligt ook de basis voor een verder individueler bezwaarprocedure.

Onder protest indienen
Het advies is om in de vergunningaanvraag op te nemen dat de varkenshouder de aanvraag onder protest indient, omdat hij het uitdrukkelijk niet eens is met de Verordening Natuurbescherming, die op 19 juli 2017 in werking is getreden. Ook dient hij in de aanvraag op te nemen dat hij op grond van die verordening verplicht is om uiterlijk op 1 januari 2020 een ontvankelijke en vergunbare aanvraag moet hebben ingediend.

Door het opnemen van dit onder protest indienen, is dat als het bevoegd gezag een (ontwerp)beslissing op de aanvraag neemt, de betrokken varkenshouder hiertegen bezwaren kan indienen. In die bezwaren kan de varkenshouder de (on)rechtmatigheid van de Verordening Natuurbescherming (en desgewenst andere aspecten, zoals de verhoogde geuremissiefactoren) ter discussie stellen.

Verschillende alternatieve opties meenemen in de vergunningaanvraag
Ook adviseert de POV om in de vergunningaanvraag verschillende alternatieven (of/of-vergunning) op te nemen. Daarbij betreft het ene alternatief de al vergunde situatie en het andere alternatief de situatie overeenkomstig de aangepaste Verordening Natuurbescherming. Volgens de POV kan met de vergunning(aanvraag) worden bewerkstelligd dat het alternatief overeenkomstig de aangepaste Verordening Natuurbescherming pas hoeft te worden gerealiseerd op het moment dat dit wettelijk vereist is. De varkenshouder kan zo inspelen op een mogelijke verlenging van deze datum door de provincie en/of de rechter.

Kosten in beeld brengen
De POV wil zoveel mogelijk vastleggingen van aanpassingen die nodig zijn te voldoen aan de Verordening Natuurbescherming. Zo krijgt de POV zoveel mogelijk de daadwerkelijke kosten in beeld. Dit inzicht is nodig voor de procedure tegen de provincie.

Voor de varkenshouders zelf is het ook heel belangrijk om inzicht te hebben in deze kosten, om de provincie eventueel aansprakelijk te stellen voor geleden schade. Hierbij is altijd de vraag wat de rechter zal zeggen: wordt de Verordening Natuurbescherming wel of niet als onrechtmatig beoordeeld door de rechter?

< Terug

Meest recente berichten

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >

Regels scheuren grasland

Woensdag 07 augustus 2019 (Agrarisch)
Vanwege de aanhoudende droogte en de gevolgen hiervan voor de graszode kan het wenselijk zijn om grasland te scheuren. Welke regels gelden hiervoor?Klei- en veengrondOp klei- en veengrond mag grasland tot en... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief