Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Bruikbare tips vergunning aanvraag 2020 strenge Brabantse regelgeving

Dinsdag 19 maart 2019

De POV, Producenten Organisatie Varkenshouderij heeft een aantal goede tips meegegeven aan varkenshouders die aan de slag gaan met aanvragen van vergunningen die moeten voldoen aan de aangepaste Verordening Natuurbeschermingswet.

Dit zijn hele bruikbare tips die ik iedereen kan aanraden die in dat traject zit. Zeker omdat de tijd ook dringt richting 1 januari 2020 dat er een ontvankelijke en vergunbare aanvraag voor een omgevingsvergunning Milieu of een melding op grond van het Activiteitenbesluit moet zijn ingediend. Op deze manier ontstaat “ruimte” om nog andere keuzes te maken, maar ligt ook de basis voor een verder individueler bezwaarprocedure.

Onder protest indienen
Het advies is om in de vergunningaanvraag op te nemen dat de varkenshouder de aanvraag onder protest indient, omdat hij het uitdrukkelijk niet eens is met de Verordening Natuurbescherming, die op 19 juli 2017 in werking is getreden. Ook dient hij in de aanvraag op te nemen dat hij op grond van die verordening verplicht is om uiterlijk op 1 januari 2020 een ontvankelijke en vergunbare aanvraag moet hebben ingediend.

Door het opnemen van dit onder protest indienen, is dat als het bevoegd gezag een (ontwerp)beslissing op de aanvraag neemt, de betrokken varkenshouder hiertegen bezwaren kan indienen. In die bezwaren kan de varkenshouder de (on)rechtmatigheid van de Verordening Natuurbescherming (en desgewenst andere aspecten, zoals de verhoogde geuremissiefactoren) ter discussie stellen.

Verschillende alternatieve opties meenemen in de vergunningaanvraag
Ook adviseert de POV om in de vergunningaanvraag verschillende alternatieven (of/of-vergunning) op te nemen. Daarbij betreft het ene alternatief de al vergunde situatie en het andere alternatief de situatie overeenkomstig de aangepaste Verordening Natuurbescherming. Volgens de POV kan met de vergunning(aanvraag) worden bewerkstelligd dat het alternatief overeenkomstig de aangepaste Verordening Natuurbescherming pas hoeft te worden gerealiseerd op het moment dat dit wettelijk vereist is. De varkenshouder kan zo inspelen op een mogelijke verlenging van deze datum door de provincie en/of de rechter.

Kosten in beeld brengen
De POV wil zoveel mogelijk vastleggingen van aanpassingen die nodig zijn te voldoen aan de Verordening Natuurbescherming. Zo krijgt de POV zoveel mogelijk de daadwerkelijke kosten in beeld. Dit inzicht is nodig voor de procedure tegen de provincie.

Voor de varkenshouders zelf is het ook heel belangrijk om inzicht te hebben in deze kosten, om de provincie eventueel aansprakelijk te stellen voor geleden schade. Hierbij is altijd de vraag wat de rechter zal zeggen: wordt de Verordening Natuurbescherming wel of niet als onrechtmatig beoordeeld door de rechter?

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief