Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Compensatieregeling voor slapende dienstverbanden

Dinsdag 14 mei 2019

Veel werkgevers houden hun zieke werknemers na twee jaar ziekte in dienst, om zo niet de transitievergoeding te hoeven betalen. Vanaf volgend jaar komt er een compensatieregeling voor werkgevers die een streep moet zetten door slapende dienstverbanden.

Het komt helaas vaak voor binnen organisaties. Werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn. Niet alleen is dit uitermate vervelend voor de zieke werknemer, maar ook voor de werkgever. Deze ziet zich geconfronteerd met een wettelijke loondoorbetalingsplicht en de kosten voor het doorlopen van een adequaat re-integratietraject met de werknemer. Tijdens deze periode – die in beginsel twee jaar duurt – geldt een opzegverbod wegens ziekte.

Ontslag na twee jaar ziekte
Wanneer de werkgever na deze twee jaar geen verplichting meer heeft om het loon door te betalen en de hij de werknemer mag ontslaan, is hij bij ontslag van de medewerker als klap op de vuurpijl ook nog eens de wettelijke transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd. Gevolg hiervan is dat sommige werkgevers ervoor kiezen om de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer niet op te zeggen, maar te laten voortduren. De werkgever is na twee jaar in principe niet meer verplicht om het loon door te betalen.

Omdat de arbeidsovereenkomst niet is beëindigd, hoeft de werkgever ook de transitievergoeding niet te betalen. Veel werkgevers kiezen voor deze ‘oplossing’, die ook wel een ‘slapend dienstverband’ wordt genoemd. Niet omdat een werkgever niet meeleeft met de zieke werknemer, maar vooral vanwege de financiële besparing van het niet uitbetalen van de transitievergoeding.

De compensatieregeling
Voormalig minister Asscher en de huidige minister Koolmees zijn niet blij met deze praktijk. Dit was dan ook de aanleiding voor de Wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid (hierna: ‘de compensatieregeling’). Deze compensatieregeling gaat over de (terug)betaling van de transitievergoeding die werkgevers hebben betaald als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer hebben ontslagen. De werkgever moet de compensatie aanvragen bij het UWV.

De compensatieregeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015. Dit betekent dat elke werkgever die in de periode vanaf 1 juli 2015 tot heden de arbeidsovereenkomst met een werknemer vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid heeft beëindigd, er aanspraak op kan maken.

Met deze regeling is de compensatie die een werkgever kan krijgen voor een betaalde transitievergoeding na twee jaar arbeidsongeschiktheid gemaximeerd tot: i) De hoogte van de wettelijke transitievergoeding op grond van artikel 7:673 BW op het moment dat de wettelijke loondoorbetalingsplicht (met uitzondering van de periode van een eventueel door het UWV opgelegde loonsanctie) van de werkgever eindigt; óf ii) het bedrag aan loon dat de werkgever tijdens arbeidsongeschiktheid op grond van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer heeft betaald.

Rechtspraak
De slapende dienstverbanden hebben geleid tot meerdere rechtszaken. Voorafgaand aan de bekendmaking van de compensatieregeling, was het de lijn in de rechtspraak dat een werkgever niet verplicht was om slapende dienstverbanden met arbeidsongeschikte werknemers te beëindigen.

Meer informatie
Na de aankondiging van de compensatieregeling zijn de Nederlandse rechters het echter niet meer met elkaar eens. Sommige rechters vinden dat het laten bestaan van een slapend dienstverband bij duurzame arbeidsongeschiktheid in strijd is met goed werkgeverschap. Andere rechters vinden dat een werkgever geen verplichting heeft om (slapende) arbeidsovereenkomst op te zeggen en dat het tot de keuzevrijheid/beleidsvrijheid van de werkgever behoort.

Als gevolg van een procedure voor de kantonrechter in Roermond, heeft de kantonrechter prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. De reden hiervoor is volgens de kantonrechter dat de compensatieregeling heeft geleid tot onderling tegengestelde uitspraken. Gelet op het hoge aantal slapende dienstverbanden, bestaat er een grote maatschappelijke behoefte aan een richtinggevend standpunt van de Hoge Raad, zodat werkgevers en werknemers en ook de rechtspraktijk een handvat hebben bij de verdere afwikkeling van de slapende dienstverbanden.

Op het moment van schrijven van dit artikel is het nog onduidelijk hoe en wanneer de Hoge Raad de prejudiciële vragen zal beantwoorden.

Praktische informatie
Werkgevers kunnen aanvragen voor compensatie van de ‘oude’ transitievergoedingen waarschijnlijk vanaf 1 april 2020 indienen. Gelet op de doorlooptijd van een dergelijke aanvraag bij het UWV, dient een werkgever er rekening mee te houden dat de reeds betaalde transitievergoeding in ieder geval dient te worden voorgefinancierd tot oktober 2020.

Verder is het van belang dat de werkgever voldoende aannemelijk kan maken dat hij aanspraak heeft op de compensatieregeling. Het zal in dit verband onder andere gaan om de volgende informatie:

de arbeidsovereenkomst van de betreffende werknemer; ende beschikking waaruit blijkt dat het UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid; ofde beëindigingsovereenkomst die ziet op het met wederzijds goedvinden beëindigen van de arbeidsovereenkomst vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid (na afloop van de periode van het opzegverbod tijdens ziekte).

Om eventuele misverstanden te voorkomen, is het voor een werkgever belangrijk om goed na te gaan op welk bedrag aan vergoeding hij aanspraak kan maken op grond van de compensatieregeling en welke documenten hij hiervoor dient te bewaren.

Conclusie
Zoals gemeld, is het onduidelijk hoe en wanneer de Hoge Raad de prejudiciële vragen zal beantwoorden. Tot die tijd is het voor werkgevers onzeker of zij slapende dienstverbanden kunnen laten bestaan. Vanaf 1 april 2020, het moment dat de compensatieregeling in werking treedt, wordt het belang voor werkgevers om slapende dienstverbanden te laten bestaan, duidelijk verminderd. Er komt dan in ieder geval meer zekerheid en duidelijkheid bij met name de zieke werknemer. Maar we moeten nog even geduld hebben.

< Terug

Meest recente berichten

Afwijzing betalingsrechten o.b.v. N-code percelen wordt niet herzien

Donderdag 18 juli 2019 (Agrarisch)
Percelen met een bepaald natuurbeheertype werden in het stelsel van betalingsrechten aanvankelijk uitgesloten voor de toekenning en uitbetaling van betalingsrechten. In juli 2017 oordeelde het College van Be... Lees verder >

Duurzaam investeren, de belastingdienst betaalt mee!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Wanneer u als horecaondernemer uw bedrijf wilt verduurzamen is het mogelijk gebruik te maken van een aantal fiscale faciliteiten. Wat u dit kan opleveren en waar u aan moet denken?

Lees verder >

Handelsspanningen voorbode voor verdere renteverlaging

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Met de toenemende gevolgen van de handels’oorlog’ tussen China en de VS en de verlaging van de industriële productie, laten economen hun zorgen de vrije loop.

Lees verder >

Domeinnaamfraude? Let op!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Het zou zomaar kunnen dat je een telefoontje krijgt (of email) met het verzoek een domeinnaam te registreren van je bedrijf. Dit omdat een andere partij belangstelling heeft getoond in dezelfde domeinnaam... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief