Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Controle NVWA op beregeningsverbod aardappelen

Donderdag 22 juni 2017

De NVWA controleert vanaf de weg en vanuit de lucht of aardappeltelers in gebieden met een beregeningsverbod zich houden aan het verbod op beregening met oppervlaktewater. Op de website van de NVWA staat een kaart waarop men kan zien in welke gebieden een beregeningsverbod geldt. Deze gebieden liggen verspreid over het gehele land.

In deze gebieden mogen telers geen oppervlaktewater gebruiken voor beregenen en bespuiten van consumptie- en zetmeelaardappelen, omdat dit water besmet kan zijn met de bacterie die bruinrot veroorzaakt. Voor pootgoed geldt sinds 2005 een landelijk verbod op het beregenen en bespuiten met oppervlaktewater.

De beregeningsverboden gelden niet voor het gebruik van bronwater, leidingwater en opgevangen regenwater. Het beregeningsverbod in verband met bruinrot is een aanvullende maatregel bovenop de regels voor het gebruik van oppervlaktewater van onder meer de waterschappen.

Wanneer de NVWA vaststelt dat het verbod is overtreden, wordt proces-verbaal opgemaakt en worden de percelen die met oppervlaktewater zijn beregend aangemerkt als ‘waarschijnlijk besmet’ met bruinrot. Het bedrijf komt dan onder toezicht van de NVWA te staan en er gelden beperkende maatregelen voor de afzet van de beregende aardappelen. De aardappelen worden bemonsterd. Indien bruinrot wordt aangetroffen heeft dit gevolgen voor de hele aardappelteelt van het bedrijf.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Controle NVWA op beregeningsverbod aardappelen

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief