Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Controle op 15 januari

Donderdag 11 augustus 2016

Een landbouwer werd gekort op de uitbetaling van zijn GLB-betalingen omdat hij grond had opgegeven dat niet kwalificeerde als landbouwgrond. Wat speelde er?


Een landbouwer gaf alle grond die hij gebruikte binnen zijn bedrijf op als landbouwgrond. De gronden gebruikte hij voor zijn melkveebedrijf. Een deel was wat ruiger, daar liet hij zijn jongvee weiden. Op 15 januari krijgt hij controle op zijn opgegeven percelen. De NVWA-inspecteur stelde vast dat delen van enkele percelen voor zo’n 95% van het oppervlakte bedekt was met riet en ruigte. Hij keurde vervolgens de percelen af.


Het gevolg was een herberekening van de uitbetaling van zijn GLB-betalingen en omdat de afwijking groter dan 3% was werd de afwijking als sanctie nog tweemaal gekort. De landbouwer was het daar niet mee eens en stelde dat de waarneming op 15 januari niet representatief was voor de situatie in het groeiseizoen. Ook stelde hij dat deze grond gebruikt werd voor zijn jongvee en dat de gewasopbrengst zeker 5 ton droge stof per hectare omvatte.


Tevens beroept hij zich op het bestemmingsplan, welke aan de gronden een agrarische bestemming toekennen, en SAN-subsidie die op deze gronden wordt toegekend. Tijdens eerdere controles werd dit gebruik goedgekeurd.


Het College denkt er echter anders over. Op basis van de bevindingen van de controleur en op basis van de door RVO overgelegde foto’s, is het College van oordeel dat RVO zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat de afgewezen delen van de percelen grotendeels uit riet en verstruiking bestonden. Gelet hierop heeft RVO zich terecht op het standpunt gesteld dat ten aanzien van die (delen van) percelen geen sprake is van blijvend grasland of natuurlijk grasland, zodat die (delen van) percelen niet subsidiabel zijn. Dat aan de landbouwer een SAN-subsidie is verleend waarbij de nu afgewezen (delen van) percelen zijn aangemerkt als grasland, dat de bestemming van die (delen van) percelen in het bestemmingsplan “Agrarisch” is en dat die (delen van) percelen meedraaien in de bedrijfsvoering van appellante, is niet van doorslaggevend belang voor het antwoord op de vraag of de (delen van) percelen voor de bedrijfstoeslag 2013 als (blijvend) grasland moeten worden aangemerkt en in die zin subsidiabel zijn. Het beroep is ongegrond.


Twijfelt u aan gronden, dan kunt u percelen nog terugtrekken als de controle nog niet is gestart. Win van te voren advies in, voordat u dergelijke stappen neemt.


 


 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Controle op 15 januari

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief