Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Daling pachtnormen gras- en bouwland

Dinsdag 29 mei 2018

Het Wageningen Economic Research heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen berekend, welke op 1 juli 2018 van kracht worden. De pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2012 tot en met 2016.


Los bouw- en grasland
De normen voor los bouw- en grasland dalen in alle pachtprijsgebieden, met uitzondering van de IJsselmeerpolders waar de norm met 7% stijgt. De daling varieert van 2% (Zuidwestelijk akkerbouwgebied) tot 34% (Zuidelijk veehouderijgebied).


De daling in de pachtprijsgebieden met overwegend melkveehouderij is te verklaren doordat de bedrijfsresultaten in de melkveehouderij in 2016 veel lager waren dan in 2011 (het jaar dat in de berekening is weggevallen). De resultaten van de akkerbouwbedrijven weken in 2016 niet sterk af van die in 2011. Dit verklaart de uitzonderingspositie van de IJsselmeerpolders waar voornamelijk akkerbouw plaatsvindt.


Los tuinland
De regionorm voor los tuinland in Westelijk Holland stijgt met 15% naar € 3.108 per hectare. In de rest van Nederland stijgt de norm met 22% naar € 2.071 per hectare. In Westelijk Holland is het merendeel van de bedrijven bloembollenbedrijf, terwijl in de rest van Nederland de bedrijven merendeels uit boomkwekerijen bestaan.


Agrarische woningen
De maximale pachtverhoging voor agrarische wonin­gen met pachtovereenkomsten van voor 1 september 2007 bedraagt 3,9% (inflatie van 1,4 % plus 2,5%). Dat is gelijk aan het basishuurverhogingspercentage volgens het huur­prijzenbeleid woonruimte. De hoogst toelaatbare pacht­prijs van overeenkomsten voor agrarische wonin­gen die op of na 1 september 2007 zijn aangegaan, wordt bepaald aan de hand van het puntenstelsel uit het woningwaarderingsstelsel (WWS). De tabel van het puntenstelsel stijgt overeenkomstig de Uitvoeringswet huurprijzen woon­ruimte met 1,4% (infla­tiepercentage over 2017).

Aanpassing pachtprijzen
De regionormen en veranderpercentages zijn van toepassing op reguliere pacht, geliberaliseerde pacht langer dan zes jaar en andere pachtvormen waarvoor pachtprijsbescherming geldt. De verpachter kan de nieuwe pachtprijs met ingang van het eerstvolgende pachtjaar na 1 juli in rekening brengen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Daling pachtnormen gras- en bouwland

< Terug

Meest recente berichten

Isoleren woning? Vanaf 2 september 2019 subsidie mogelijk!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Bent u eigenaar en tevens bewoner van een woning en wilt u deze isoleren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuwe subsidieregeling. Deze subsidie, de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH),... Lees verder >

De gespannen arbeidsmarkt, ook in de horeca!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

In het 2e kwartaal 2019 is de vraag naar personeel verder toegenomen. Uit onderzoek is gebleken dat per 100 werklozen 93 vacatures openstaan, over het 1e kwartaal was dit nog 88 vacatures per honderd werk... Lees verder >

Bent u al voorbereid op de Wet arbeidsmarkt in balans?

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Bent u al voorbereid? In deze bijdrage treft u enkele onderwerpen aan waar u rekening mee moet gaan houden.

Lees verder >

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Donderdag 12 september 2019 (Agrarisch)
Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Er zijn de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen: onderzaai van gras kort na het zaaien van ... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief