Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Daling pachtnormen gras- en bouwland

Dinsdag 29 mei 2018

Het Wageningen Economic Research heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen berekend, welke op 1 juli 2018 van kracht worden. De pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2012 tot en met 2016.


Los bouw- en grasland
De normen voor los bouw- en grasland dalen in alle pachtprijsgebieden, met uitzondering van de IJsselmeerpolders waar de norm met 7% stijgt. De daling varieert van 2% (Zuidwestelijk akkerbouwgebied) tot 34% (Zuidelijk veehouderijgebied).


De daling in de pachtprijsgebieden met overwegend melkveehouderij is te verklaren doordat de bedrijfsresultaten in de melkveehouderij in 2016 veel lager waren dan in 2011 (het jaar dat in de berekening is weggevallen). De resultaten van de akkerbouwbedrijven weken in 2016 niet sterk af van die in 2011. Dit verklaart de uitzonderingspositie van de IJsselmeerpolders waar voornamelijk akkerbouw plaatsvindt.


Los tuinland
De regionorm voor los tuinland in Westelijk Holland stijgt met 15% naar € 3.108 per hectare. In de rest van Nederland stijgt de norm met 22% naar € 2.071 per hectare. In Westelijk Holland is het merendeel van de bedrijven bloembollenbedrijf, terwijl in de rest van Nederland de bedrijven merendeels uit boomkwekerijen bestaan.


Agrarische woningen
De maximale pachtverhoging voor agrarische wonin­gen met pachtovereenkomsten van voor 1 september 2007 bedraagt 3,9% (inflatie van 1,4 % plus 2,5%). Dat is gelijk aan het basishuurverhogingspercentage volgens het huur­prijzenbeleid woonruimte. De hoogst toelaatbare pacht­prijs van overeenkomsten voor agrarische wonin­gen die op of na 1 september 2007 zijn aangegaan, wordt bepaald aan de hand van het puntenstelsel uit het woningwaarderingsstelsel (WWS). De tabel van het puntenstelsel stijgt overeenkomstig de Uitvoeringswet huurprijzen woon­ruimte met 1,4% (infla­tiepercentage over 2017).

Aanpassing pachtprijzen
De regionormen en veranderpercentages zijn van toepassing op reguliere pacht, geliberaliseerde pacht langer dan zes jaar en andere pachtvormen waarvoor pachtprijsbescherming geldt. De verpachter kan de nieuwe pachtprijs met ingang van het eerstvolgende pachtjaar na 1 juli in rekening brengen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Daling pachtnormen gras- en bouwland

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief