Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Daling pachtnormen gras- en bouwland

Dinsdag 29 mei 2018

Het Wageningen Economic Research heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen berekend, welke op 1 juli 2018 van kracht worden. De pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2012 tot en met 2016.


Los bouw- en grasland
De normen voor los bouw- en grasland dalen in alle pachtprijsgebieden, met uitzondering van de IJsselmeerpolders waar de norm met 7% stijgt. De daling varieert van 2% (Zuidwestelijk akkerbouwgebied) tot 34% (Zuidelijk veehouderijgebied).


De daling in de pachtprijsgebieden met overwegend melkveehouderij is te verklaren doordat de bedrijfsresultaten in de melkveehouderij in 2016 veel lager waren dan in 2011 (het jaar dat in de berekening is weggevallen). De resultaten van de akkerbouwbedrijven weken in 2016 niet sterk af van die in 2011. Dit verklaart de uitzonderingspositie van de IJsselmeerpolders waar voornamelijk akkerbouw plaatsvindt.


Los tuinland
De regionorm voor los tuinland in Westelijk Holland stijgt met 15% naar € 3.108 per hectare. In de rest van Nederland stijgt de norm met 22% naar € 2.071 per hectare. In Westelijk Holland is het merendeel van de bedrijven bloembollenbedrijf, terwijl in de rest van Nederland de bedrijven merendeels uit boomkwekerijen bestaan.


Agrarische woningen
De maximale pachtverhoging voor agrarische wonin­gen met pachtovereenkomsten van voor 1 september 2007 bedraagt 3,9% (inflatie van 1,4 % plus 2,5%). Dat is gelijk aan het basishuurverhogingspercentage volgens het huur­prijzenbeleid woonruimte. De hoogst toelaatbare pacht­prijs van overeenkomsten voor agrarische wonin­gen die op of na 1 september 2007 zijn aangegaan, wordt bepaald aan de hand van het puntenstelsel uit het woningwaarderingsstelsel (WWS). De tabel van het puntenstelsel stijgt overeenkomstig de Uitvoeringswet huurprijzen woon­ruimte met 1,4% (infla­tiepercentage over 2017).

Aanpassing pachtprijzen
De regionormen en veranderpercentages zijn van toepassing op reguliere pacht, geliberaliseerde pacht langer dan zes jaar en andere pachtvormen waarvoor pachtprijsbescherming geldt. De verpachter kan de nieuwe pachtprijs met ingang van het eerstvolgende pachtjaar na 1 juli in rekening brengen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Daling pachtnormen gras- en bouwland

< Terug

Meest recente berichten

Internetconsultaties voor financiering onderzoek glastuinbouw en varkenshouderij

Dinsdag 16 juli 2019 (Agrarisch)
Brancheorganisaties in de glastuinbouw en de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) hebben de minister van LNV verzocht dat alle ondernemers in hun sector moeten meebetalen aan een onderzoeksprogramma.... Lees verder >

Moet u als oudere agrarische ondernemer uw onderneming “staken” van de fiscus?

Dinsdag 16 juli 2019 (Agrarisch)

Voorkomen is beter dan genezen!
Afgelopen week kwam in het nieuws dat de belastingdienst zijn pijlen gaat richten op een groep oudere agrarische ondernemers. Het gaat dan vooral om ondernemers die al... Lees verder >

Wisselende resultaten detailhandel

Dinsdag 16 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Het klimaat was in 2018, net als 2017, gunstig voor de detailhandel. De branche profiteerde onder meer van de groei van de economie en de consumentenbestedingen. De omzet liet dan ook een sterkere toename... Lees verder >

Op zoek naar vakantiewerkers? Denk aan uw kinderen!

Dinsdag 16 juli 2019 (Fiscaal)

U bent geholpen, uw kinderen hebben een leuke bijverdienste en krijgen een beeld van uw bedrijf. De kosten kunt u ten laste van de winst brengen.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief