Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Daling pachtnormen voor bouw- en grasland

Dinsdag 16 mei 2017

Het Wageningen Economic Research heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen berekend, welke op 1 juli 2017 van kracht worden. De pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2011 tot en met 2015.


Los bouw- en grasland
De normen voor los bouw- en grasland dalen in alle pachtprijsgebieden. De daling varieert van 4% Zuidwest-Brabant tot 23% (Zuidwestelijk akkerbouwgebied).


De daling in de pachtprijsgebieden met overwegend melkveehouderij dalen vanwege de slechte bedrijfsresultaten in de melkveehouderij in 2015 en het wegvallen van het 2010 met gemiddelde bedrijfsresultaten. Voor de akkerbouwbedrijven valt het zeer goede jaar 2010 weg en komt er een gemiddeld inkomensjaar (2015) voor in de plaats.


Los tuinland
De regionorm voor los tuinland is in Westelijk Holland met 2% gestegen naar € 2.704 per hectare. In de rest van Nederland stijgt de norm met 58% naar € 1.695 per hectare. In Westelijk Holland is het merendeel van de bedrijven bloembollenbedrijf, terwijl in de rest van Nederland de bedrijven merendeels uit boomkwekerijen bestaan.


Agrarische bedrijfsgebouwen
De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen en de pachtprijs voor bestaande overeenkomsten worden verhoogd met 1,30%, gelijk aan de gemiddelde bouwkostenindex over de periode 2012-2016.

Agrarische woningen
De maximale pachtverhoging voor agrarische wonin­gen met pachtovereenkomsten van voor 1 september 2007 bedraagt 2,8% (inflatie van 0,3 % plus 2,5%). Dat is gelijk aan het basishuurverhogingspercentage volgens het huur­prijzenbeleid woonruimte. De hoogst toelaatbare pacht­prijs van overeenkomsten voor agrarische wonin­gen die op of na 1 september 2007 zijn aangegaan, wordt bepaald aan de hand van het puntenstelsel. De tabel van het puntenstelsel stijgt overeenkomstig de Uitvoeringswet huurprijzen woon­ruimte met 0,3% (infla­tiepercentage over 2016).
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Daling pachtnormen voor bouw- en grasland

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief