Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Daling pachtnormen voor bouw- en grasland

Dinsdag 16 mei 2017

Het Wageningen Economic Research heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen berekend, welke op 1 juli 2017 van kracht worden. De pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2011 tot en met 2015.


Los bouw- en grasland
De normen voor los bouw- en grasland dalen in alle pachtprijsgebieden. De daling varieert van 4% Zuidwest-Brabant tot 23% (Zuidwestelijk akkerbouwgebied).


De daling in de pachtprijsgebieden met overwegend melkveehouderij dalen vanwege de slechte bedrijfsresultaten in de melkveehouderij in 2015 en het wegvallen van het 2010 met gemiddelde bedrijfsresultaten. Voor de akkerbouwbedrijven valt het zeer goede jaar 2010 weg en komt er een gemiddeld inkomensjaar (2015) voor in de plaats.


Los tuinland
De regionorm voor los tuinland is in Westelijk Holland met 2% gestegen naar € 2.704 per hectare. In de rest van Nederland stijgt de norm met 58% naar € 1.695 per hectare. In Westelijk Holland is het merendeel van de bedrijven bloembollenbedrijf, terwijl in de rest van Nederland de bedrijven merendeels uit boomkwekerijen bestaan.


Agrarische bedrijfsgebouwen
De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen en de pachtprijs voor bestaande overeenkomsten worden verhoogd met 1,30%, gelijk aan de gemiddelde bouwkostenindex over de periode 2012-2016.

Agrarische woningen
De maximale pachtverhoging voor agrarische wonin­gen met pachtovereenkomsten van voor 1 september 2007 bedraagt 2,8% (inflatie van 0,3 % plus 2,5%). Dat is gelijk aan het basishuurverhogingspercentage volgens het huur­prijzenbeleid woonruimte. De hoogst toelaatbare pacht­prijs van overeenkomsten voor agrarische wonin­gen die op of na 1 september 2007 zijn aangegaan, wordt bepaald aan de hand van het puntenstelsel. De tabel van het puntenstelsel stijgt overeenkomstig de Uitvoeringswet huurprijzen woon­ruimte met 0,3% (infla­tiepercentage over 2016).
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Daling pachtnormen voor bouw- en grasland

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief