Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


De nieuwe kostenraming voor het jaar 2019

Woensdag 14 november 2018

Jaarlijks onderzoekt Panteia/NEA in opdracht van de NIWO de kostenraming voor het nieuwe jaar. Bij de berekening van kosten is rekening gehouden met alle relevante kostenposten, zoals loonkosten, brandstofkosten, rentekosten, verzekeringskosten en belastingen. Niet meegenomen zijn de tariefsverhogingen van tol en kilometerheffing in de verschillende landen. Aan de hand van de kostenaandelen die deze kostenposten hebben in de verschillende deelmarkten wordt de totale kostenstijging per deelmarkt berekend. 

De verwachte kostenstijging in 2019 t.o.v. 2018 voor het binnenlands vervoer varieert tussen de 4,3% en 5,2%. Voor het ongespecialiseerd grensoverschrijdend vervoer wordt een kostenstijging van tussen de 3,6% en 4,5% geraamd. Van grote invloed op de totale kostenstijging zijn de loonkosten die komend jaar met 6,7% toenemen.

Loonkosten: + 6,7%
Van alle kostenposten wegen de loonkosten het zwaarst in de totale kostprijs van het vervoer. In een aantal deelmarkten bestaat de kostprijs voor meer dan de helft uit loonkosten. Het gaat in hoofdzaak om loonkosten van rijdend personeel, daarnaast betreft het de loonkosten van werkplaatspersoneel en overig personeel. Voor de geraamde loonkostenontwikkeling voor 2019 is uitgegaan van de cao, die nog loopt tot 13-12-2019. In oktober 2018 is overeengekomen dat de waarde van vakantiedagen vermeerderd moet worden met een structurele vergoeding van toeslagen en overuren. Dit gaat in per 1-1-2019, daarnaast  is een eenmalige uitkering van € 750,- bruto overeengekomen, als afkoop van rechten opgebouwd over de jaren 2014-2018.

Brandstofkosten: + 1,3%
Na de loonkosten hebben de brandstofkosten een groot aandeel in de totale kostprijs. Omdat de brandstofprijs moeilijk te voorspellen is, wordt de stijging /daling van de totale kostprijs op twee manieren weergegeven. Een met de brandstofprijsontwikkeling en waarbij de brandstofprijsontwikkeling op 0% is gesteld. Veel transportbedrijven hebben namelijk in het contract met de opdrachtgever een brandstofclausule opgenomen, waarbij er ten aanzien van de brandstofkosten aanvullende afspraken zijn gemaakt.

Rente voertuig: + 19,5%
Rentekosten maken onderdeel uit van de kostprijs van het voertuig, doordat er vermogen is geïnvesteerd in de voertuigen. In de totale kostprijs dragen de rentekosten ongeveer 1% bij, afhankelijk van de deelmarkt.

Afschrijving voertuig: + 2,4%
Het aandeel van de afschrijvingskosten varieert tussen 4% bij de ene deelmarkt tot 14% bij de andere deelmarkt. De prijsontwikkeling van vervoermaterieel is afhankelijk van verschillende factoren, zoals productiekosten, de markt en nieuwe wettelijke eisen. Voor deze kostenpost is de verwachte stijging van het algemeen prijsniveau met 2,4% (=inflatie) als uitgangspunt genomen.  

Verzekering voertuig: + 8,4% en + 8,7%
Het aandeel van de verzekeringskosten varieert tussen 2% en 4%, afhankelijk van de deelmarkt. Volgens een representatief aantal verzekeringsmaatschappijen stijgt het premiepeil van WA-verzekeringen in 2019 met 10,0% ten opzichte van 2018. Daarnaast stijgt de cascopremie met gemiddeld 7,3%. De kostenpost voertuigverzekeringen neemt zodoende in het binnenlands vervoer met 8,7% en in het grensoverschrijdend vervoer met 4,0% toe.

Binnenlands vervoer: inclusief congestiekosten
In 2018 is de filedruk in Nederland toegenomen, zodat er sprake is van extra kostenstijging bij de fijnmazige distributie van 0,12% als gevolg van congestie en afnemende bereikbaarheid. Bij de andere binnenlandse deelmarkten is dit 0,02% tot 0,05%. Deze extra kosten zijn wel meegenomen in de kostenontwikkeling

Grensoverschrijdend vervoer: exclusief tolgelden
De tariefswijzigingen van tolgelden in verschillende landen zijn niet meegenomen in de kostenontwikkeling. In België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Oostenrijk, Polen en Spanje moet tol of een kilometerheffing betaald worden. Het tarief is veelal afhankelijk van de milieuklasse van de vrachtwagen, soms ook van het aantal assen en het type weg. T

Tekort aan chauffeurs: extra kostenstijging

Door krapte op de arbeidsmarkt hebben veel bedrijven te maken met een extra toenamen van de loonkosten door: inhuur van meer uitzendkrachten, hoger verloop van chauffeurs, betaling van extra vergoedingen om chauffeurs in dienst te houden en de extra tijd die het inwerken van nieuw personeel kost. Deze extra kostenstijging is niet opgenomen in de reguliere kostenontwikkeling omdat het van de situatie afhangt of deze wel/niet van toepassing is. Ook is de hoogte van deze extra kostenstijging wisselend. Dit varieert van: niet van toepassing tot circa 10% toename van de loonkosten.  

Brexit: gevolgen nog onduidelijk
Het is nog onduidelijk hoe de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie er na 29 maart 2019 uit zal zien. Voor veel transportbedrijven is nog niet in te schatten wat de gevolgen van de Brexit zullen zijn. In ieder geval worden hogere kosten, ingewikkelder en langere douaneprocessen verwacht.  

Kostenopbouw per deelmarkt 
Het effect van de afzonderlijke prijsstijgingen op de totale kostprijs is afhankelijk van de deelmarkt en/of het land waarop gereden wordt. Elke deelmarkt heeft zijn eigen kostprijsopbouw: de kostenaandelen per kostenpost.

Representatieve steekproef
De kostenontwikkelingscijfers zijn een afspiegeling van de situatie per deelmarkt en zijn gebaseerd op een representatieve steekproef van transportbedrijven per deelmarkt. De kostprijsopbouw van een individueel transportbedrijf wijkt echter altijd wel af van de gemiddelde kostprijsopbouw, waardoor ook de kostprijsverandering van een individueel bedrijf zal afwijken van de gemiddelde kostprijsverandering.

Actuele indexcijfers op website Naast de kostenraming voor het komende jaar, laat de NIWO elk kwartaal op peildata onderzoeken hoe de kostprijs zich daadwerkelijk heeft ontwikkeld. Voor elke deelmarkt wordt een indexcijfer berekend op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Deze kostenindexcijfers maakt de NIWO via de website bekend.

Bron: NIWO

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief