Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


De nieuwe kostenraming voor het jaar 2019

Woensdag 14 november 2018

Jaarlijks onderzoekt Panteia/NEA in opdracht van de NIWO de kostenraming voor het nieuwe jaar. Bij de berekening van kosten is rekening gehouden met alle relevante kostenposten, zoals loonkosten, brandstofkosten, rentekosten, verzekeringskosten en belastingen. Niet meegenomen zijn de tariefsverhogingen van tol en kilometerheffing in de verschillende landen. Aan de hand van de kostenaandelen die deze kostenposten hebben in de verschillende deelmarkten wordt de totale kostenstijging per deelmarkt berekend. 

De verwachte kostenstijging in 2019 t.o.v. 2018 voor het binnenlands vervoer varieert tussen de 4,3% en 5,2%. Voor het ongespecialiseerd grensoverschrijdend vervoer wordt een kostenstijging van tussen de 3,6% en 4,5% geraamd. Van grote invloed op de totale kostenstijging zijn de loonkosten die komend jaar met 6,7% toenemen.

Loonkosten: + 6,7%
Van alle kostenposten wegen de loonkosten het zwaarst in de totale kostprijs van het vervoer. In een aantal deelmarkten bestaat de kostprijs voor meer dan de helft uit loonkosten. Het gaat in hoofdzaak om loonkosten van rijdend personeel, daarnaast betreft het de loonkosten van werkplaatspersoneel en overig personeel. Voor de geraamde loonkostenontwikkeling voor 2019 is uitgegaan van de cao, die nog loopt tot 13-12-2019. In oktober 2018 is overeengekomen dat de waarde van vakantiedagen vermeerderd moet worden met een structurele vergoeding van toeslagen en overuren. Dit gaat in per 1-1-2019, daarnaast  is een eenmalige uitkering van € 750,- bruto overeengekomen, als afkoop van rechten opgebouwd over de jaren 2014-2018.

Brandstofkosten: + 1,3%
Na de loonkosten hebben de brandstofkosten een groot aandeel in de totale kostprijs. Omdat de brandstofprijs moeilijk te voorspellen is, wordt de stijging /daling van de totale kostprijs op twee manieren weergegeven. Een met de brandstofprijsontwikkeling en waarbij de brandstofprijsontwikkeling op 0% is gesteld. Veel transportbedrijven hebben namelijk in het contract met de opdrachtgever een brandstofclausule opgenomen, waarbij er ten aanzien van de brandstofkosten aanvullende afspraken zijn gemaakt.

Rente voertuig: + 19,5%
Rentekosten maken onderdeel uit van de kostprijs van het voertuig, doordat er vermogen is geïnvesteerd in de voertuigen. In de totale kostprijs dragen de rentekosten ongeveer 1% bij, afhankelijk van de deelmarkt.

Afschrijving voertuig: + 2,4%
Het aandeel van de afschrijvingskosten varieert tussen 4% bij de ene deelmarkt tot 14% bij de andere deelmarkt. De prijsontwikkeling van vervoermaterieel is afhankelijk van verschillende factoren, zoals productiekosten, de markt en nieuwe wettelijke eisen. Voor deze kostenpost is de verwachte stijging van het algemeen prijsniveau met 2,4% (=inflatie) als uitgangspunt genomen.  

Verzekering voertuig: + 8,4% en + 8,7%
Het aandeel van de verzekeringskosten varieert tussen 2% en 4%, afhankelijk van de deelmarkt. Volgens een representatief aantal verzekeringsmaatschappijen stijgt het premiepeil van WA-verzekeringen in 2019 met 10,0% ten opzichte van 2018. Daarnaast stijgt de cascopremie met gemiddeld 7,3%. De kostenpost voertuigverzekeringen neemt zodoende in het binnenlands vervoer met 8,7% en in het grensoverschrijdend vervoer met 4,0% toe.

Binnenlands vervoer: inclusief congestiekosten
In 2018 is de filedruk in Nederland toegenomen, zodat er sprake is van extra kostenstijging bij de fijnmazige distributie van 0,12% als gevolg van congestie en afnemende bereikbaarheid. Bij de andere binnenlandse deelmarkten is dit 0,02% tot 0,05%. Deze extra kosten zijn wel meegenomen in de kostenontwikkeling

Grensoverschrijdend vervoer: exclusief tolgelden
De tariefswijzigingen van tolgelden in verschillende landen zijn niet meegenomen in de kostenontwikkeling. In België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Oostenrijk, Polen en Spanje moet tol of een kilometerheffing betaald worden. Het tarief is veelal afhankelijk van de milieuklasse van de vrachtwagen, soms ook van het aantal assen en het type weg. T

Tekort aan chauffeurs: extra kostenstijging

Door krapte op de arbeidsmarkt hebben veel bedrijven te maken met een extra toenamen van de loonkosten door: inhuur van meer uitzendkrachten, hoger verloop van chauffeurs, betaling van extra vergoedingen om chauffeurs in dienst te houden en de extra tijd die het inwerken van nieuw personeel kost. Deze extra kostenstijging is niet opgenomen in de reguliere kostenontwikkeling omdat het van de situatie afhangt of deze wel/niet van toepassing is. Ook is de hoogte van deze extra kostenstijging wisselend. Dit varieert van: niet van toepassing tot circa 10% toename van de loonkosten.  

Brexit: gevolgen nog onduidelijk
Het is nog onduidelijk hoe de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie er na 29 maart 2019 uit zal zien. Voor veel transportbedrijven is nog niet in te schatten wat de gevolgen van de Brexit zullen zijn. In ieder geval worden hogere kosten, ingewikkelder en langere douaneprocessen verwacht.  

Kostenopbouw per deelmarkt 
Het effect van de afzonderlijke prijsstijgingen op de totale kostprijs is afhankelijk van de deelmarkt en/of het land waarop gereden wordt. Elke deelmarkt heeft zijn eigen kostprijsopbouw: de kostenaandelen per kostenpost.

Representatieve steekproef
De kostenontwikkelingscijfers zijn een afspiegeling van de situatie per deelmarkt en zijn gebaseerd op een representatieve steekproef van transportbedrijven per deelmarkt. De kostprijsopbouw van een individueel transportbedrijf wijkt echter altijd wel af van de gemiddelde kostprijsopbouw, waardoor ook de kostprijsverandering van een individueel bedrijf zal afwijken van de gemiddelde kostprijsverandering.

Actuele indexcijfers op website Naast de kostenraming voor het komende jaar, laat de NIWO elk kwartaal op peildata onderzoeken hoe de kostprijs zich daadwerkelijk heeft ontwikkeld. Voor elke deelmarkt wordt een indexcijfer berekend op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Deze kostenindexcijfers maakt de NIWO via de website bekend.

Bron: NIWO

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief