Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


De WOZ-aanslag volgt binnenkort.....

Donderdag 17 januari 2019

Elk jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde van uw onroerende zaken vast. De WOZ-beschikking van dit jaar is gebaseerd op de waarde per 1 januari 2018. De WOZ-waarde wordt steeds belangrijker. Niet alleen voor de heffing van onroerend zaak belasting, maar bijvoorbeeld ook voor:

 • de afschrijvingen bedrijfsgebouwen
 • het eigenwoningforfait
 • de waardering woningen in box 3
 • de waterschapsbelasting
 • de gemeentelijke heffingen
 • de erf- en schenkbelasting

 

 

 

 

 

We adviseren u dan ook om de nieuwe WOZ-beschikking kritisch te bekijken. Voor een goede beoordeling raden we u aan om het onderliggende taxatieverslag op te vragen bij uw gemeente. Met uw DigiD code kunt u bij de meeste gemeenten het taxatieverslag online opvragen via het gemeentelijk loket. Bij de beoordeling van de beschikking en het taxatieverslag kunt u denken aan de volgende zaken:

 • Zijn alle gegevens correct (bouwjaar, oppervlakte, bouwmaterialen, aanwezige gebouwen etc.)?
 • Is er voldoende rekening gehouden met waardedrukkende factoren, zoals achterstallig onderhoud, asbestverwijdering, ligging en gebruiksbeperkingen?
 • Is voldoende rekening gehouden met de slechte verkoopbaarheid van bedrijven in een sector met een mindere marktsituatie?
 • Zijn de genoemde vergelijkbare objecten ook daadwerkelijk vergelijkbaar of beschikt u over informatie over andere vergelijkbare objecten?
 • Heeft de gemeente rekening gehouden met de vrijgestelde objecten, zoals bijvoorbeeld de vrijstelling voor bedrijfsmatige geëxploiteerde landbouwgronden en installaties?

Als u van mening bent dat de vastgestelde WOZ-waarde te hoog is, dan dient u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking bezwaar maken. Het is raadzaam om een deskundige in te schakelen voor het indienen van uw bezwaarschrift. In de markt zijn partijen actief die op basis van no-cure no-pay aanbieden een bezwaarschrift voor u op te stellen. Een verlaging van de WOZ-waarde zal zorgen voor lagere onroerend zaak belasting, voor de mogelijkheid om wellicht tóch nog af te schrijven over uw bedrijfsgebouwen en/of de schenking van uw woning aan een van uw kinderen leidt tot een lagere aanslag schenkbelasting. Leidt het bezwaarschrift tot een correctie van de aanslag, dan heeft u recht op een kostenvergoeding.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan vernemen we dit graag van u.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief