Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Definitieve voorwaarden duurzaamheidscertificaten

Donderdag 16 april 2015


In plaats van te voldoen aan de generieke vereiste van de aanwezigheid van ecologisch aandachtsgebied, kunnen landbouwers ook gelijkwaardige praktijken in acht nemen door deelname aan certificeringsregelingen.

Goedgekeurde certificeringsregelingen
De staatssecretaris van Economische Zaken heeft op 13 april bekend gemaakt dat de volgende certificeringsegelingen gebruikt kunnen worden:
• het akkerbouwstrokenpakket, inclusief Vogelakker, en
• het Veldleeuwerik pakket.


Beide pakketten bieden de mogelijkheid de EA-verplichting op een andere wijze in te vullen. Voor de andere vergroeningseisen, instandhouding blijvend grasland en gewasdiversificatie, gelden de reguliere eisen.


Akkerbouwstrokenpakket, inclusief Vogelakker
Kernelement van dit certificaat is de beheerde akkerrand of –strook. Dit onderdeel is verplicht. Ten minste 30% van de EA-verplichting moet ingevuld worden met behulp van deze randen en stroken. Binnen het certificaat mogen in aanvulling op de randen en stroken de volgende elementen of maatregelen meetellen voor het voldoen aan de EA-verplichting: aan de randen grenzende sloten, landschapselementen of stroken met direct aangrenzende oevervegetatie, vanggewassen of stikstofbindende gewassen. Landschapselementen en stroken met oevervegetatie tellen alleen mee voor de vergroening als hiervoor onderhoudscontracten zijn afgesloten in het kader van het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma.


Het certificaat akkerstrokenpakket kan worden aangevraagd middels de Gecombineerde opgave.


Het Veldleeuwerik pakket
Deelnemers zijn verplicht jaarlijks een goedgekeurd duurzaamheidsplan te hebben. Daarnaast moet men minimaal acht bijeenkomsten van de Stichting Veldleeuwerik bijwonen en moet men jaarlijks tenminste vier van de tien indicatoren treffen die door de Stichting Veldleeuwerik worden gehanteerd. Met de tien indicatoren voor duurzaamheid (productwaarde, bodemvruchtbaarheid, bodemverlies, voedingsstoffen, gewasbescherming, water, energie, biodiversiteit, menselijk kapitaal en lokale economie) dragen de landbouwers zorg voor een duurzame productie. Voor elke indicator moet de landbouwer minimaal één keer in de vier jaar een maatregel treffen


De verplichting om 5% van het bouwland in te richten als EA-gebied kan de landbouwer met één of meerdere van de volgende maatregelen invullen: beheer van akkerranden of bufferstroken, teelt van stikstofbindende gewassen, teelt van vanggewassen en instandhouding van landschapselementen.


Het certificaat Veldleeuwerik pakket kan worden aangevraagd bij de Stichting Veldleeuwerik. In de Gecombineerde opgave moet men opgeven dat de EA-verplichting wordt ingevuld middels de voorwaarden van dit certificaat.


Inzaai akkerranden en –stroken
Bij beide pakketten geldt als voorwaarde dat de akkerranden en –stroken voor 15 april moeten worden ingezaaid. Gezien de late publicatie van de voorwaarden wordt nog gekeken naar de mogelijkheden om voor dit jaar ruimer om te gaan met de uiterste inzaaidatum.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Definitieve voorwaarden duurzaamheidscertificaten

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief