Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Definitieve voorwaarden duurzaamheidscertificaten

Donderdag 16 april 2015


In plaats van te voldoen aan de generieke vereiste van de aanwezigheid van ecologisch aandachtsgebied, kunnen landbouwers ook gelijkwaardige praktijken in acht nemen door deelname aan certificeringsregelingen.

Goedgekeurde certificeringsregelingen
De staatssecretaris van Economische Zaken heeft op 13 april bekend gemaakt dat de volgende certificeringsegelingen gebruikt kunnen worden:
• het akkerbouwstrokenpakket, inclusief Vogelakker, en
• het Veldleeuwerik pakket.


Beide pakketten bieden de mogelijkheid de EA-verplichting op een andere wijze in te vullen. Voor de andere vergroeningseisen, instandhouding blijvend grasland en gewasdiversificatie, gelden de reguliere eisen.


Akkerbouwstrokenpakket, inclusief Vogelakker
Kernelement van dit certificaat is de beheerde akkerrand of –strook. Dit onderdeel is verplicht. Ten minste 30% van de EA-verplichting moet ingevuld worden met behulp van deze randen en stroken. Binnen het certificaat mogen in aanvulling op de randen en stroken de volgende elementen of maatregelen meetellen voor het voldoen aan de EA-verplichting: aan de randen grenzende sloten, landschapselementen of stroken met direct aangrenzende oevervegetatie, vanggewassen of stikstofbindende gewassen. Landschapselementen en stroken met oevervegetatie tellen alleen mee voor de vergroening als hiervoor onderhoudscontracten zijn afgesloten in het kader van het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma.


Het certificaat akkerstrokenpakket kan worden aangevraagd middels de Gecombineerde opgave.


Het Veldleeuwerik pakket
Deelnemers zijn verplicht jaarlijks een goedgekeurd duurzaamheidsplan te hebben. Daarnaast moet men minimaal acht bijeenkomsten van de Stichting Veldleeuwerik bijwonen en moet men jaarlijks tenminste vier van de tien indicatoren treffen die door de Stichting Veldleeuwerik worden gehanteerd. Met de tien indicatoren voor duurzaamheid (productwaarde, bodemvruchtbaarheid, bodemverlies, voedingsstoffen, gewasbescherming, water, energie, biodiversiteit, menselijk kapitaal en lokale economie) dragen de landbouwers zorg voor een duurzame productie. Voor elke indicator moet de landbouwer minimaal één keer in de vier jaar een maatregel treffen


De verplichting om 5% van het bouwland in te richten als EA-gebied kan de landbouwer met één of meerdere van de volgende maatregelen invullen: beheer van akkerranden of bufferstroken, teelt van stikstofbindende gewassen, teelt van vanggewassen en instandhouding van landschapselementen.


Het certificaat Veldleeuwerik pakket kan worden aangevraagd bij de Stichting Veldleeuwerik. In de Gecombineerde opgave moet men opgeven dat de EA-verplichting wordt ingevuld middels de voorwaarden van dit certificaat.


Inzaai akkerranden en –stroken
Bij beide pakketten geldt als voorwaarde dat de akkerranden en –stroken voor 15 april moeten worden ingezaaid. Gezien de late publicatie van de voorwaarden wordt nog gekeken naar de mogelijkheden om voor dit jaar ruimer om te gaan met de uiterste inzaaidatum.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Definitieve voorwaarden duurzaamheidscertificaten

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief