Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Derogatie aanmelden voor 1 februari

Donderdag 05 januari 2017

Bedrijven die in 2017 gebruik willen maken van derogatie, moeten zich vóór 1 februari 2017 aanmelden bij de RVO.


Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden voor toepassing van derogatie zijn:  • Derogatie geldt alleen voor graasdierenmest.

  • Ten minste 80% van de oppervlakte landbouwgrond moet bestaan uit grasland, waarop gras geteeld wordt voor gebruik als diervoer. Gras voor graszaad of graszoden, siergrassen en gras als vanggewas telt niet mee als grasland. Natuurterreinen en natuurlijke graslanden met een beperkte landbouwactiviteit tellen niet mee als landbouwgrond. De percelen moeten van 15 mei tot en met 15 september onafgebroken als grasland in gebruik zijn. Als grasland vernieuwd wordt, mogen die percelen ook meetellen.

  • Er moet vóór 1 februari 2017 een opgave aanvullende gegevens 2016 bij de RVO ingediend worden, ook als men hiervoor geen uitnodiging heeft ontvangen.

  • Er mag geen fosfaat uit kunstmest op het bedrijf gebruikt worden (dus ook niet op maïsland).

  • Voor 1 februari 2017 dient er een bemestingsplan opgesteld te worden. Dit plan moet onder meer gebaseerd zijn op grondmonsters van alle percelen. De bemonstering moet op of na 1 februari 2013 hebben plaatsgevonden. Zorg ervoor dat alle percelen (daadwerkelijk) zijn bemonsterd. Het samenvoegen van verschillende percelen is niet zonder meer mogelijk. Zorg dat de uitslag van het grondmonster tijdig bekend is.

  • Men houdt zich aan de gebruiksnormen voor dierlijke mest, stikstof en fosfaat, de bepalingen van het scheurverbod voor grasland en het tijdig inzaaien van een vanggewas na de oogst van maïs op zand- en lössgrond. Houdt men zich hier niet aan, dan wordt derogatie automatisch ingetrokken.Hoogte norm
De gebruiksnorm voor dierlijke mest bedraagt 170 kg stikstof per hectare per jaar. Bij toepassing van derogatie geldt de volgende norm:  • 230 kg stikstof per hectare per jaar, indien de landbouwgrond is gelegen op zand- of lössgrond in de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant of Limburg.

  • 250 kg stikstof per hectare per jaar voor de overige landbouwgronden in Nederland.Wijzigingen grondgebruik
Indien in de periode 1 februari tot en met 15 mei 2017 grond in gebruik wordt genomen, moet deze grond binnen zeven dagen na ingebruikname bemonsterd worden en opgenomen worden in het bemestingsplan. Laat de ingangsdatum daarom niet in het verleden ingaan, maar hanteer (zo mogelijk) een datum in de toekomst zodat er voldoende tijd is voor het nemen van een grondmonster. Bemonstering kan achterwege blijven, indien er een geldig grondmonster overgenomen kan worden van de vorige gebruiker.


Let op!: Kijk voor u start met de aanmelding voor derogatie of u over een geldige TAN-code beschikt. Indien u namelijk de aanmelding bent gestart, kan deze alleen door u afgerond worden. Het is dan (waarschijnlijk) niet meer mogelijk deze bijvoorbeeld door uw adviseur te laten afronden.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Derogatie aanmelden voor 1 februari

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief