Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Derogatie uiterlijk 4 juli aanvragen

Woensdag 06 juni 2018

Nederland heeft voor de jaren 2018 en 2019 opnieuw derogatie verkregen. Agrariërs die vooral grasland in gebruik hebben, mogen daardoor onder voorwaarden rekenen met een hogere gebruiksnorm voor stikstof uit graasdierenmest.

Voorwaarden 2018 • Een derogatievergunning moet uiterlijk op 4 juli 2018 aangevraagd worden. De vergunning is overdraagbaar ingeval van bedrijfsoverdracht.

 • Er wordt uiterlijk op 4 juli 2018 een opgave aanvullende gegevens 2017 ingediend.

 • Men betaalt evenals voorgaande jaren een tarief voor monitoring van de milieueffecten.

 • In de periode van 15 mei tot en met 15 september wordt tenminste 80% van de tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond, die voor het op of in de bodem brengen van dierlijke meststoffen beschikbaar is, onafgebroken beteeld met gras dat is bestemd om te worden gebruikt als ruwvoer (graslandvernieuwing in deze periode is toegestaan).

 • Derogatie geldt alleen voor graasdierenmest.

 • Er mag geen fosfaat uit kunstmest gebruikt worden.

 • Voor percelen landbouwgrond die bestaan uit zand en löss in de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant of Limburg mag gerekend worden met 230 kg stikstof uit graasdierenmest, voor de overige percelen met 250 kg.

 • Alle landbouwgrond moet worden bemonsterd (fosfaattoestand en stikstofleverend vermogen). De analyserapporten mogen normaal gesproken op 1 februari 2018 niet ouder zijn dan vier jaar. Bij wijze van uitzondering mogen ze in 2018 niet ouder zijn dan vijf jaar.

 • Uiterlijk 4 juli 2018 wordt een bemestingsplan opgesteld. Wijzigingen moeten binnen zeven dagen in het plan worden opgenomen.

 • Wanneer grasland na 31 mei wordt gescheurd voor graslandvernieuwing op zand- en lössgrond, geldt een korting op de stikstofgebruiksnorm (dus niet de gebruiksnorm voor dierlijke mest!) van 50 kg stikstof per ha. De stikstofbemonsteringsplicht na het scheuren vervalt hierdoor voor deze percelen. Het scheuren van grasland moet in dit geval wel gemeld worden bij RVO.nl. Let op: de ‘reguliere’ stikstofbemonsteringsplicht (scheurmonster) bij het scheuren van grasland is niet vervallen!

 • Men moet op verzoek gegevens beschikbaar stellen voor monitoringsonderzoek en meewerken aan metingen aan grond- en oppervlaktewater.

 • Men moet zich houden aan alle relevante wet- en regelgeving voor meststoffen (onder andere regels over gebruiksnormen, uitrijden van mest, het zaaien van een vanggewas na maïs op zand- en lössgrond, graslandvernietiging en aan- en afvoer van meststoffen).

 • Wanneer de vergunning wordt ingetrokken door RVO.nl omdat men niet voldoet aan de voorwaarden, krijgt men volgend jaar geen derogatievergunning.
   


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Derogatie uiterlijk 4 juli aanvragen

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief