Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Droogtemaatregelen

Donderdag 09 augustus 2018

De landbouw heeft flink te leiden onder de uitzonderlijk droge en warme weersomstandigheden. Vanuit de sector is de Minister van LNV verzocht om rekening te houden met de uitzonderlijke droogte en coulance te betrachten bij (de uitvoering van) regelgeving. Zij heeft besloten een aantal maatregelen te nemen. Over enkele andere maatregelen moet nog een beslissing worden genomen.

Maatregelen  • De uitrijdperiode voor het uitrijden van drijfmest op bouwland wordt verlengd tot 15 september.

  • De periode voor inzaai van een vanggewas op bouwland wordt met twee weken verlengd.

  • De verplichting om direct aansluitend op de maïsoogst een vanggewas in te zaaien wordt opgeschort tot de weersomstandigheden het inzaaien van een vanggewas mogelijk maken.

  • Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid eerder al een voorschot van maximaal 70% op de bedrijfstoeslag uit te betalen. Om eventuele liquiditeitsproblemen op te lossen kiest de minister voor de mogelijkheid van het aanvragen van een verklaring bij RVO.nl op basis waarvan bij de bank een overbruggingskrediet aangevraagd kan worden.

  • Deelnemers aan de regeling Agrarisch Natuurbeheer zijn gewezen op de mogelijkheid om zich in deze uitzonderlijke situatie te kunnen beroepen op overmacht indien zij daardoor niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Te denken valt aan het opkomen van bepaalde plantensoorten. De NVWA houdt bij veldcontroles rekening met de impact van de droogte op het uitgevoerde beheer.Mogelijke maatregelen  • Nederland heeft bij de Europese Commissie een verzoek ingediend om gewassen die worden ingezet als invulling van ecologische aandachtsgebieden te mogen gebruiken voor veevoeder (bijv. inzaai met grasmengsels). De commissie moet hiervoor nog toestemming verlenen.

  • De minister heeft advies gevraagd of de uitrijdperioden op grasland voor drijfmest en vaste mest verlengd kan worden en onder welke voorwaarden.

  • Tevens is advies gevraagd of bij droogteschade op grasland op zand- en lössgronden herinzaai van grasland tot en met 15 september toegestaan kan worden met gebruik van dierlijke mest en onder welke voorwaarden.Aanvulling redactie
Een beroep op overmacht moet binnen tien werkdagen vanaf de dag waarop dit mogelijk was, worden ingediend bij RVO.nl.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Droogtemaatregelen

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief