Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Droogtemaatregelen

Donderdag 09 augustus 2018

De landbouw heeft flink te leiden onder de uitzonderlijk droge en warme weersomstandigheden. Vanuit de sector is de Minister van LNV verzocht om rekening te houden met de uitzonderlijke droogte en coulance te betrachten bij (de uitvoering van) regelgeving. Zij heeft besloten een aantal maatregelen te nemen. Over enkele andere maatregelen moet nog een beslissing worden genomen.

Maatregelen  • De uitrijdperiode voor het uitrijden van drijfmest op bouwland wordt verlengd tot 15 september.

  • De periode voor inzaai van een vanggewas op bouwland wordt met twee weken verlengd.

  • De verplichting om direct aansluitend op de maïsoogst een vanggewas in te zaaien wordt opgeschort tot de weersomstandigheden het inzaaien van een vanggewas mogelijk maken.

  • Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid eerder al een voorschot van maximaal 70% op de bedrijfstoeslag uit te betalen. Om eventuele liquiditeitsproblemen op te lossen kiest de minister voor de mogelijkheid van het aanvragen van een verklaring bij RVO.nl op basis waarvan bij de bank een overbruggingskrediet aangevraagd kan worden.

  • Deelnemers aan de regeling Agrarisch Natuurbeheer zijn gewezen op de mogelijkheid om zich in deze uitzonderlijke situatie te kunnen beroepen op overmacht indien zij daardoor niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Te denken valt aan het opkomen van bepaalde plantensoorten. De NVWA houdt bij veldcontroles rekening met de impact van de droogte op het uitgevoerde beheer.Mogelijke maatregelen  • Nederland heeft bij de Europese Commissie een verzoek ingediend om gewassen die worden ingezet als invulling van ecologische aandachtsgebieden te mogen gebruiken voor veevoeder (bijv. inzaai met grasmengsels). De commissie moet hiervoor nog toestemming verlenen.

  • De minister heeft advies gevraagd of de uitrijdperioden op grasland voor drijfmest en vaste mest verlengd kan worden en onder welke voorwaarden.

  • Tevens is advies gevraagd of bij droogteschade op grasland op zand- en lössgronden herinzaai van grasland tot en met 15 september toegestaan kan worden met gebruik van dierlijke mest en onder welke voorwaarden.Aanvulling redactie
Een beroep op overmacht moet binnen tien werkdagen vanaf de dag waarop dit mogelijk was, worden ingediend bij RVO.nl.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Droogtemaatregelen

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief