Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Droogtemaatregelen

Donderdag 09 augustus 2018

De landbouw heeft flink te leiden onder de uitzonderlijk droge en warme weersomstandigheden. Vanuit de sector is de Minister van LNV verzocht om rekening te houden met de uitzonderlijke droogte en coulance te betrachten bij (de uitvoering van) regelgeving. Zij heeft besloten een aantal maatregelen te nemen. Over enkele andere maatregelen moet nog een beslissing worden genomen.

Maatregelen  • De uitrijdperiode voor het uitrijden van drijfmest op bouwland wordt verlengd tot 15 september.

  • De periode voor inzaai van een vanggewas op bouwland wordt met twee weken verlengd.

  • De verplichting om direct aansluitend op de maïsoogst een vanggewas in te zaaien wordt opgeschort tot de weersomstandigheden het inzaaien van een vanggewas mogelijk maken.

  • Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid eerder al een voorschot van maximaal 70% op de bedrijfstoeslag uit te betalen. Om eventuele liquiditeitsproblemen op te lossen kiest de minister voor de mogelijkheid van het aanvragen van een verklaring bij RVO.nl op basis waarvan bij de bank een overbruggingskrediet aangevraagd kan worden.

  • Deelnemers aan de regeling Agrarisch Natuurbeheer zijn gewezen op de mogelijkheid om zich in deze uitzonderlijke situatie te kunnen beroepen op overmacht indien zij daardoor niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Te denken valt aan het opkomen van bepaalde plantensoorten. De NVWA houdt bij veldcontroles rekening met de impact van de droogte op het uitgevoerde beheer.Mogelijke maatregelen  • Nederland heeft bij de Europese Commissie een verzoek ingediend om gewassen die worden ingezet als invulling van ecologische aandachtsgebieden te mogen gebruiken voor veevoeder (bijv. inzaai met grasmengsels). De commissie moet hiervoor nog toestemming verlenen.

  • De minister heeft advies gevraagd of de uitrijdperioden op grasland voor drijfmest en vaste mest verlengd kan worden en onder welke voorwaarden.

  • Tevens is advies gevraagd of bij droogteschade op grasland op zand- en lössgronden herinzaai van grasland tot en met 15 september toegestaan kan worden met gebruik van dierlijke mest en onder welke voorwaarden.Aanvulling redactie
Een beroep op overmacht moet binnen tien werkdagen vanaf de dag waarop dit mogelijk was, worden ingediend bij RVO.nl.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Droogtemaatregelen

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief