Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Einde aan de innovatiebox?

Woensdag 15 juni 2016

Nederland staat internationaal bekend om haar kenniseconomie. Er zijn diverse fiscale regelingen om innovatief onderzoek (Research & Development, R&D) extra te stimuleren. Ondernemers die hun winst belast zien worden met vennootschapsbelasting (BV’s / NV’s), kunnen onder omstandigheden gebruik maken van de zogenaamde innovatiebox.

Toepassing van de innovatiebox betekent dat winsten, die in aanmerking komen voor deze box, feitelijk belast worden tegen een tarief van 5% in plaats van tegen het normale tarief van 20% (of ingeval van winsten boven € 200.000: 25%).

Om de innovatiebox te kunnen toepassen dient onder andere een octrooi te zijn verleend of een WBSO-beschikking te zijn ontvangen. Ook dient een zogenaamd immaterieel vast actief (bijvoorbeeld een uitvinding) te zijn voortgebracht. Dit is als het ware “het toegangskaartje” tot dit gunstige fiscale regime.

Vervolgens dient beoordeeld te worden in hoeverre voordelen zijn toe te rekenen aan de innovatiebox. Hiervoor zijn diverse complexe berekeningsmethoden. Vaak worden er vooraf (vaststellings)overeenkomsten met de Belastingdienst gesloten over de omvang en toepassing van de innovatiebox.

Bedrijven waar de R&D-activiteiten een beperkte omvang kennen, kunnen gebruik maken van een forfaitaire regeling. In dat geval mag 25% van de winst in de innovatiebox worden belast met een maximum van € 25.000. Dit voorkomt een heleboel administratieve handelingen. De betreffende regeling kan gedurende 3 jaar worden toegepast.

In vergelijking met andere landen kan de Nederlandse innovatiebox ook onder omstandigheden worden toegepast binnen het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Op dit moment zijn er internationale ontwikkelingen gaande die de toepassing van de innovatiebox voor Nederlandse bedrijven zullen beperken. Aanvankelijk was het de bedoelding om voor eind juni 2016 wijzigingen in de innovatiebox door te voeren. Inmiddels is door het Ministerie van Financiën gecommuniceerd dat de innovatiebox naar verwachting niet voor 1 januari 2017 zal worden gewijzigd. Dit maakt dat u, mits u voldoet aan “het toegangskaartje”, in ieder geval dit jaar nog gebruik kunt maken van deze gunstige, fiscaal laag belaste regeling.

Als u nog vragen heeft over de innovatiebox, kunt u zich wenden tot één van de adviseurs van OOvB adviseurs en accountants.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief