Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Eindelijk duidelijkheid over compensatie transitievergoeding bij ziekte

Woensdag 18 juli 2018

De Eerste Kamer heeft net voor het zomerreces het wetsvoorstel aangenomen waarin de compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid is geregeld. Hierdoor krijgen werkgevers definitief een compensatie voor de transitievergoeding die zij bij ontslag na twee jaar ziekte aan een werknemer moeten betalen.

Het betalen van de transitievergoeding na twee jaar ziekte is al vanaf de invoering per 1 juli 2015 omstreden geweest. In april 2016 is daarom al het wetsvoorstel voor deze compensatie aangekondigd, maar door allerlei omstandigheden is de invoering daarvan vertraagd.

De werkgever moet de compensatie straks binnen zes maanden na betaling van de volledige transitievergoeding aanvragen bij UWV. Voor gevallen met terugwerkende kracht geldt die periode vanaf de datum dat de regeling wordt opengesteld.

Belangrijk is dat werkgevers zoals eerder aangekondigd waarschijnlijk per 1 april 2020 de compensatie kunnen gaan aanvragen (UWV moet de uitvoering van de regeling nog voorbereiden), maar dat zij deze ook met terugwerkende kracht kunnen krijgen voor transitievergoedingen die zij sinds 1 juli 2015 hebben betaald aan werknemers die na twee jaar ziekte zijn ontslagen.

Voor de aanvraag van compensatie met terugwerkende kracht is belangrijk dat werkgevers bepaalde documenten in hun administratie bewaren. Denk hierbij bijv. aan de arbeidsovereenkomst van de werknemer, de beschikking van UWV met toestemming voor de opzegging vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, de periode waarin de werknemer ziek was en de naam van de bedrijfsarts, loonstroken waaruit blijkt hoeveel loon de werkgever tijdens ziekte heeft doorbetaald, de gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen en bewijs van betaling van de transitievergoeding.

De compensatie van de transitievergoeding vindt plaats over de duur van het dienstverband tot aan het einde van de twee jaar ziekte, dus tot het moment dat ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid mogelijk werd; de periode dat het dienstverband daarna nog in stand gehouden werd, bijvoorbeeld om duidelijkheid omtrent deze compensatie te verkrijgen, waarover de transitievergoeding mede wordt berekend, wordt dus niet gecompenseerd. Dit kan een reden zijn om nu tot dergelijk ontslag over te gaan.

Let op! In het regeerakkoord is ook een voorstel tot compensatie van de transitievergoeding bij beëindiging van het bedrijf van werkgever wegens bereiken van de AOW-leeftijd of langdurige arbeidsongeschiktheid van de werkgever zelf aangekondigd, maar daarover bestaat nog geen zekerheid. Bovendien zal daarbij waarschijnlijk geen aanvraag met terugwerkende kracht mogelijk zijn.

Het is dus verstandig goed en tijdig informatie in te winnen over de mogelijkheden. Wij zijn u daarbij graag van dienst.

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief