Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Eindelijk duidelijkheid over compensatie transitievergoeding bij ziekte

Woensdag 18 juli 2018

De Eerste Kamer heeft net voor het zomerreces het wetsvoorstel aangenomen waarin de compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid is geregeld. Hierdoor krijgen werkgevers definitief een compensatie voor de transitievergoeding die zij bij ontslag na twee jaar ziekte aan een werknemer moeten betalen.

Het betalen van de transitievergoeding na twee jaar ziekte is al vanaf de invoering per 1 juli 2015 omstreden geweest. In april 2016 is daarom al het wetsvoorstel voor deze compensatie aangekondigd, maar door allerlei omstandigheden is de invoering daarvan vertraagd.

De werkgever moet de compensatie straks binnen zes maanden na betaling van de volledige transitievergoeding aanvragen bij UWV. Voor gevallen met terugwerkende kracht geldt die periode vanaf de datum dat de regeling wordt opengesteld.

Belangrijk is dat werkgevers zoals eerder aangekondigd waarschijnlijk per 1 april 2020 de compensatie kunnen gaan aanvragen (UWV moet de uitvoering van de regeling nog voorbereiden), maar dat zij deze ook met terugwerkende kracht kunnen krijgen voor transitievergoedingen die zij sinds 1 juli 2015 hebben betaald aan werknemers die na twee jaar ziekte zijn ontslagen.

Voor de aanvraag van compensatie met terugwerkende kracht is belangrijk dat werkgevers bepaalde documenten in hun administratie bewaren. Denk hierbij bijv. aan de arbeidsovereenkomst van de werknemer, de beschikking van UWV met toestemming voor de opzegging vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, de periode waarin de werknemer ziek was en de naam van de bedrijfsarts, loonstroken waaruit blijkt hoeveel loon de werkgever tijdens ziekte heeft doorbetaald, de gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen en bewijs van betaling van de transitievergoeding.

De compensatie van de transitievergoeding vindt plaats over de duur van het dienstverband tot aan het einde van de twee jaar ziekte, dus tot het moment dat ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid mogelijk werd; de periode dat het dienstverband daarna nog in stand gehouden werd, bijvoorbeeld om duidelijkheid omtrent deze compensatie te verkrijgen, waarover de transitievergoeding mede wordt berekend, wordt dus niet gecompenseerd. Dit kan een reden zijn om nu tot dergelijk ontslag over te gaan.

Let op! In het regeerakkoord is ook een voorstel tot compensatie van de transitievergoeding bij beëindiging van het bedrijf van werkgever wegens bereiken van de AOW-leeftijd of langdurige arbeidsongeschiktheid van de werkgever zelf aangekondigd, maar daarover bestaat nog geen zekerheid. Bovendien zal daarbij waarschijnlijk geen aanvraag met terugwerkende kracht mogelijk zijn.

Het is dus verstandig goed en tijdig informatie in te winnen over de mogelijkheden. Wij zijn u daarbij graag van dienst.

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief