Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Erfgenamen beter beschermd tegen schulden

Donderdag 23 juni 2016

Erfgenamen zijn door wijziging van het erfrecht binnenkort beter beschermd tegen een onverwachte schuld van de erflater.


In het bestaande erfrechtstelsel kan een erfgenaam een nalatenschap aanvaarden of verwerpen. Aanvaarding kan op twee manieren: zuiver of beneficiair. Zuivere aanvaarding houdt in dat een erfgenaam de nalatenschap zonder voorbehoud accepteert. Een erfgenaam kan zuiver aanvaarden door een verklaring bij de griffie af te leggen, maar ook door een gedraging of door het laten verlopen van een termijn. Na zuivere aanvaarding kan de erfgenaam vrij beschikken over alle nalatenschapsgoederen, maar staat hij met zijn privévermogen ook in voor de schulden van de nalatenschap.


Bij beneficiaire aanvaarding is een erfgenaam alleen met geërfd vermogen aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. De erfgenaam moet de nalatenschap afwikkelen onder toezicht van de kantonrechter en kan pas beschikken over de nalatenschap als alle schulden zijn voldaan.


In de praktijk is er al snel sprake van een zuivere aanvaarding, zonder dat de erfgenaam zich hiervan bewust is. Bijvoorbeeld door het meenemen van spullen of door het erkennen van een schuld van een erflater. In de nieuwe wet is er straks pas sprake van zuivere aanvaarding als een erfgenaam goederen van de nalatenschap verkoopt of op andere wijze onttrekt aan eventuele schuldeisers.


In de nieuwe wet is ook een uitzonderingsclausule opgenomen voor gevallen waarin de erfgenaam na zuivere aanvaarding wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld. Daaronder valt bijvoorbeeld de situatie dat pas na het overlijden van de erflater duidelijk wordt dat hij tijdens zijn leven een onrechtmatige daad heeft gepleegd en schadeplichtig is. De erfgenaam kan in dergelijke gevallen de kantonrechter binnen drie maanden na ontdekking verzoeken dat hij de erfenis alsnog beneficiair mag aanvaarden. De kantonrechter verleent deze ontheffing, tenzij de erfgenaam zich zodanig heeft gedragen dat de schuldeiser erop mocht vertrouwen dat de erfgenaam deze schuld uit zijn overige vermogen voldoet.


Indien een landbouwbedrijf tot de erfenis behoort, zullen de schulden veelal terug te vinden zijn in de boekhouding of jaarrekening. Desondanks kunnen er bij de afwikkeling toch niet bekende schulden boven water komen. Anderzijds kunnen schulden uit een erfenis ook grote (financiële) gevolgen hebben voor het landbouwbedrijf van de erfgenaam. De nieuwe erfrechtregeling kan dan soelaas bieden.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Erfgenamen beter beschermd tegen schulden

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief