Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Extra mestmaatregelen in en rond drinkwaterwinningen

Donderdag 06 juli 2017

Ter bescherming van de drinkwatervoorziening acht de staatssecretaris van Economische Zaken het nodig in en rond ongeveer 40 drinkwaterwinningen in de zand- en lössregio’s extra maatregelen te nemen om de nitraatuitspoeling te verminderen. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de invulling van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn, welke geldt voor de periode 2018 t/m 2021. Het opstellen van dit actieprogramma is een verplichting op grond van de Nitraatrichtlijn en deze zal gebruikt worden bij onderhandelingen over voortzetting van derogatie.

De drinkwaterwinningen met te hoge nitraatconcentraties bevinden zich met name in Zuid-Nederland (provincies Noord-Brabant en Limburg). Ook in Gelderland, Drenthe en Overijssel komen ze voor, maar dit betreft een kleiner aantal.


Ook om grote regeldruk te voorkomen wil de staatssecretaris het landbouwbedrijfsleven eerst de mogelijkheid bieden om, in samenwerking met de drinkwaterbedrijven en overheden (provincies en Rijk), de nitraatuitspoeling in de betreffende gebieden te verminderen door middel van bovenwettelijk maatwerk. Indien op 1 januari 2019 onvoldoende voortgang is bereikt, zullen de verantwoordelijke overheden bezien welke maatregelen genomen moeten worden.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Extra mestmaatregelen in en rond drinkwaterwinningen

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief