Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Feitelijke beschikkingsmacht percelen

Woensdag 07 maart 2018

Landbouwgronden welke men in gebruik heeft, tellen in principe mee voor de mestwetgeving. Het maakt daarbij niet uit welke gebruikstitel (eigendom, pacht, grondgebruiksverklaring etc.) men heeft. Het is echter wel van belang dat men het volledige gebruik (feitelijke beschikkingsmacht) van de gronden heeft. Dit zal met name spelen bij gronden die men in gebruik heeft van derden. Wanneer de verpachter de gebruiksmogelijkheden beperkt, kan er (bij controle) geoordeeld worden dat men niet de feitelijke beschikkingsmacht heeft en de grond daardoor niet meetelt. Dit kan leiden tot een mestboete vanwege het overschrijden van de gebruiksnormen en een boete voor het onjuist invullen van de Gecombineerde opgave. Hieronder volgen een paar voorbeelden uit recente rechtszaken.


Een voorbeeld is het gebruik van dijkpercelen, welke worden gepacht van het waterschap. Volgens de pachtovereenkomst mogen de percelen alleen gebruikt worden voor het beweiden door schapen. Alle werkzaamheden (bemesten, maaien en onkruidbestrijding) worden echter gedaan door de verpachter. Verder moet de pachter aanwijzingen van de verpachter inzake de beweidingsintensiteit terstond opvolgen. De pachter mag de percelen volgens de rechter niet meetellen voor de mestwetgeving.

Een ander voorbeeld is een landbouwer, die een aantal percelen grond pachtte op een voormalige vuilstortplaats. Volgens de pachtovereenkomst was de landbouwer verplicht de percelen ten minste drie keer per jaar te maaien (voor 15 juni, voor 1 augustus en voor 31 oktober) en het gras af te voeren, mocht hij zonder schriftelijke toestemming van de verpachter de percelen niet beweiden en moest hij zorgen dat de locaties er het gehele jaar verzorgd uitzagen. De landbouwer stelde weliswaar dat hij vrij was de percelen te beweiden en te bemesten, maar vaststond dat hij daarvoor eerst moest overleggen met de verpachter. Het voorgaande bracht met zich mee dat de landbouwer niet de feitelijke beschikkingsmacht over de percelen had. Deze grond telde daarom niet mee voor de mestwetgeving. De rechter liet nog in het midden of er wel sprake was van landbouwgrond.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Feitelijke beschikkingsmacht percelen

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief