Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Flinke vermindering CO2-emissie glastuinbouw

Woensdag 12 juli 2017

De glastuinbouw heeft in 2011 op eigen initiatief het CO2-kostenvereveningssysteem (CO2-sectorsysteem) ingevoerd om daarmee een vermindering van de CO2-emissie te bewerkstelligen. In dit systeem zijn financiële gevolgen verbonden aan het overschrijden van een vastgestelde CO2-emissieruimte.

In een convenant is afgesproken dat de CO2-uitstoot van de glastuinbouw in de periode 2013 tot en met 2020 lineair daalt met ruim 20% naar 6,2 Megaton (Mton) per jaar. Dit is een tegenprestatie van de glastuinbouw voor het lagere energiebelastingtarief op aardgas voor deze sector. Uit evaluatie blijkt dat de doelstelling is gehaald.

De CO2-doelstelling voor 2020 wordt echter wel aangescherpt van 6,2 naar 4,6 Mton. De convenantspartijen hebben besloten de CO2-emissieruimte voor 2020 technisch te corrigeren voor de verwachte verminderde elektriciteitsverkoop en krimp van het areaal, aangezien de hiermee gepaard gaande CO2-reductie geen inspanning van de glastuinbouw vraagt De emissieruimte voor 2015 en het eventueel opgebouwde positieve emissiesaldo worden vanaf 2015 op dezelfde wijze aangescherpt. Voor de tussenliggende jaren wordt de emissieruimte bepaald op basis van een lineaire lijn tussen 2015 en 2020.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Flinke vermindering CO2-emissie glastuinbouw

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief