Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Forse overschrijding fosfaatplafond

Dinsdag 05 juli 2016

Het CBS heeft de definitieve cijfers van de fosfaatproductie over 2015 gepubliceerd. Deze cijfers zijn gebaseerd op de definitieve dieraantallen, het werkelijk voerverbruik en de werkelijke mineralengehalten in het diervoer. De definitieve fosfaatproductie is vastgesteld op 180,1 miljoen kg fosfaat. Dit betekent een stijging ten opzichte van 2014 met 8,4 miljoen kg (4,9%) en een stijging van het fosfaatproductieplafond met 7,2 miljoen kg (4,2%). De definitieve cijfers vallen aanmerkelijk hoger uit dan de voorlopige cijfers, waarin nog werd uitgegaan van een totale fosfaatproductie van 176,3 miljoen kg. Uit de derogatiebeschikking volgt de verplichting dat het fosfaatproductieplafond van 172,9 miljoen kg fosfaat (het feitelijke productieniveau in 2002) niet mag worden overschreden.

Melkvee
In de melkveehouderij is de fosfaatproductie met 7,1 miljoen kg gestegen van 85,6 miljoen kg in 2014 naar 92,7 in 2015. Van deze stijging is 3 miljoen kg toe te schrijven aan de groei van het aantal stuks melkvee. De overige 4,1 miljoen kg is het gevolg van een hogere excretie per dier door het relatief hoge fosforgehalte van het ruwvoer. Het fosforgehalte van mengvoer was in 2015 (4,53 gram fosfor/kg) lager dan in 2014 (4,63 gram fosfor/kg), maar wel hoger dan de waarde die in het voerconvenant was overeengekomen. Het fosfaatplafond in de melkveehouderij wordt in 2015 met 7,8 miljoen kg fosfaat (9,2%) overschreden.

Varkens
In de varkenshouderij is de fosfaatproductie gestegen met 1,3 miljoen kg van 38,8 miljoen kg in 2014 naar 40,1 miljoen kg in 2015. De stijging van de fosfaatproductie in de varkenshouderij is vooral toe te schrijven aan een toename van het aantal vleesvarkens en een stijging van de fosfaatexcretie per vleesvarken. Het fosfaatplafond in de varkenssector wordt in 2015 met 0,4 miljoen kg fosfaat (1%) overschreden.

Pluimvee
In de pluimveehouderij is de fosfaatproductie met 0,6 miljoen kg fosfaat gestegen van 27,7 miljoen kg in 2014 naar 28,3 miljoen kg in 2015. De stijging van de fosfaatproductie in de pluimveehouderij wordt vooral veroorzaakt door een stijging van het aantal stuks legpluimvee. Het fosfaatplafond in de pluimveehouderij wordt in 2015 met 0,9 miljoen kg fosfaat (3,3%) overschreden.

Maatregelen melkvee
De staatssecretaris van Economische Zaken beraadt zich nog op de consequenties voor de invulling van het stelsel van fosfaatrechten. Waarschijnlijk zullen de definitieve cijfers leiden tot een hogere, generieke afroming van fosfaatrechten.

Maatregelen pluimvee en varkens
Ook de pluimveehouderij en de varkenshouderij hebben, zij het in mindere mate, hun sectorplafonds overschreden. De staatssecretaris acht het daarom onvermijdelijk dat er ook maatregelen in deze sectoren worden genomen om de fosfaatproductie te beperken. In overleg met deze sectoren zal bepaald worden welke maatregelen nodig zijn. De staatssecretaris wil de Kamer hierover informeren wanneer het wetsvoorstel fosfaatrechten naar de Kamer wordt gestuurd (planning: eind augustus/begin september).

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Forse overschrijding fosfaatplafond

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief