Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2016

Maandag 23 mei 2016

Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen berekend, welke op 1 juli 2016 van kracht worden. De pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2010 tot en met 2014.


Los bouw- en grasland
De normen stijgen in de regio’s met overwegend melkveehouderij vanwege de goede bedrijfsresultaten in de melkveehouderij in 2014 en het wegvallen van het slechte jaar 2009. De stijging varieert van 4% (Zuid-Limburg) tot 34% (Waterland en Droogmakerijen).


Voor de akkerbouwbedrijven geldt dat 2014 iets minder goed was dan 2009, met uitzondering van de bedrijven met zetmeelaardappelen. De normen voor de regio’s IJsselmeerpolders en het Zuidwestelijk akkerbouwgebied dalen daarom met 5% respectievelijk 6%, terwijl de norm voor akkerbouwbedrijven in het Noordoosten met 17% stijgt.


Los tuinland
De regionorm voor los tuinland is in Westelijk Holland met 11% gestegen naar € 2.652 per hectare. In de rest van Nederland stijgt de norm met 32% naar € 1.073 per hectare. In Westelijk Holland is het merendeel van de bedrijven bloembollenbedrijf, terwijl in de rest van Nederland de bedrijven merendeels uit boomkwekerijen bestaan.


Agrarische bedrijfsgebouwen
De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen zijn ten opzichte van 2015 met 1,06% gestegen, gelijk aan de gemiddelde bouwkostenindex over 2011 tot en met 2015.


Agrarische woningen
De maximale pachtverhoging voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten van voor 1 september 2007 bedraagt 2,1% (inflatie van 0,6% plus 1,5%). Dat is het basishuurverhogingspercentage volgens het huurprijzenbeleid woonruimte. De hoogst toelaatbare pachtprijs van overeenkomsten voor agrarische woningen die op of na 1 september 2007 zijn aangegaan, wordt bepaald aan de hand van het puntenstelsel. De tabel van het puntenstelsel stijgt overeenkomstig de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte met 0,6% (inflatiepercentage over 2015).

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2016

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief