Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Fosfaatrechten melkvee per 1 januari 2017 ingevoerd

Woensdag 09 maart 2016

Het stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij zal per 1 januari 2017 worden ingevoerd. Dit stelsel heeft tot doel dat de nationale fosfaatproductie beneden het fosfaatproductieplafond te brengen.


Toekenning rechten
Het aantal toe te kennen fosfaatrechten wordt gebaseerd op het aantal stuks melkvee (melkkoeien en jongvee, diercategorieën 100 t/m 102) op de peildatum 2 juli 2015, waarbij gerekend wordt met de forfaitaire fosfaatexcretie. De keuze van deze peildatum betekent dat de rechten zullen moeten worden afgeroomd, omdat op dat moment het fosfaatplafond al werd overschreden.


Extra rechten voor bedrijven zonder fosfaatoverschot
Extensieve, grondgebonden bedrijven zullen worden gecompenseerd voor de afroming van de rechten. Melkveebedrijven die – op basis van het aantal gehouden stuks melkvee per 2 juli 2015 en de fosfaatruimte per 15 mei 2015 – geen fosfaatoverschot hebben, zullen voor een deel van de latente plaatsingsruimte (grond die niet nodig is voor aanwending fosfaatproductie van het bedrijf) extra rechten krijgen.


Generieke afroming van rechten
De afroming zal plaatsvinden op basis van een generiek afromingspercentage. Het definitieve afromingspercentage zal pas vanaf 1 juli 2017 worden vastgesteld en is afhankelijk van de meest actuele gegevens over de feitelijke fosfaatproductie en de op dat moment reeds gerealiseerde afroming bij de overdracht van rechten. De verwachting is dat het afromingspercentage tussen de 4% en 8% zal liggen.


Overdraagbaarheid van rechten
De fosfaatrechten zijn direct vanaf de inwerkingtreding van het stelsel vrij verhandelbaar. Er zullen geen nadere eisen worden gesteld aan de overdracht. Wel zullen bedrijven die de fosfaatproductie uitbreiden moeten voldoen aan de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij.


Afroming bij overdracht van rechten
Overgedragen fosfaatrechten worden met 10% afgeroomd. Vanaf het moment dat de fosfaatproductie onder het fosfaatplafond is, zal een fosfaatbank worden opgericht om de afgeroomde rechten opnieuw toe te delen. Toedeling zal gebeuren via een tender, waarvoor bedrijven die voldoen aan nader te bepalen criteria zich kunnen aanmelden. Een belangrijk criterium zal de mate van grondgebondenheid zijn. Rechten verkregen uit de fosfaatbank zijn niet vrij verhandelbaar.


Knelgevallenvoorziening
Er komt een zeer beperkte voorziening voor knelgevallen. Het gaat daarbij om nader te speciferen situaties, bijvoorbeeld om ondernemers die als gevolg van ziekte van de ondernemer of als gevolg van een dierziekte aantoonbaar minder melkvee hadden op de peildatum, en ook om recent gestarte bedrijven die ofwel op de peildatum aantoonbare onomkeerbare financieringsverplichtingen zijn aangegaan ofwel waarbij de veebezetting op de peildatum aantoonbaar hoofdzakelijk bestond uit jongvee dat bedoeld is voor melkproductie op het bedrijf. Knelgevallen worden gedeeltelijk gecompenseerd.


Ontwikkelingsruimte door hogere fosfaatefficiëntie
Bedrijven kunnen ontwikkelingsruimte verdienen door een hogere fosfaatefficiëntie. Indien een lagere excretie wordt gerealiseerd dan de forfaitaire fosfaatexcretie, mag binnen de op het bedrijf rustende fosfaatrechten meer melkvee worden gehouden en/of meer melk worden geproduceerd. Hiervoor zal waarschijnlijk de Kringloopwijzer worden gebruikt.


Inwerkingtreding stelsel van fosfaatrechten
Het stelsel van fosfaatrechten zou op 1 januari 2017 in werking moeten treden. Vanaf die dag mogen melkveehouders niet meer fosfaat produceren dan de hoeveelheid waarvoor zij rechten hebben. Na elk kalenderjaar wordt beoordeeld of men over voldoende rechten beschikte voor de daadwerkelijk gerealiseerde fosfaatproductie.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Fosfaatrechten melkvee per 1 januari 2017 ingevoerd

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief