Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Gebruik en verantwoording van spuiwater

Dinsdag 21 november 2017

In de praktijk bestaat er veel onduidelijkheid hoe omgegaan moet worden met het spuiwater uit luchtwassers in de mestwetgeving.

Gebruik als meststof
Spuiwater is een afvalstof en mag alleen als meststof worden gebruikt, indien de luchtwasser wordt genoemd in bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Hierin worden luchtwassers met een chemische wasstap en luchtwassers met een biologische wasstap genoemd. Spuiwater afkomstig uit een gecombineerde luchtwasser mag niet als meststof worden gebruikt, tenzij onder meer aan de voorwaarde wordt voldaan dat het water van elke wasstap apart wordt opgevangen.

Wanneer het spuiwater als meststof wordt gebruikt, gelden de regels voor het gebruik van stikstofkunstmest (uitrijregels). Het gebruikte spuiwater zal als aanvoer van kunstmest in de gebruiksnormenberekening meegenomen moeten worden (stikstofwerkingscoëfficiënt 100%). Daarvoor zullen de gehalten aan stikstof en fosfaat bekend moeten zijn. Voor de bepaling van de gehalten zijn er volgens RVO.nl de volgende opties:


 

    • Bemonsteren

 

    • Uitgaan van eerdere analyseresultaten van spuiwater

 

    • Uitgaan van het verschil in kilogrammen tussen de stikstofcorrectie van een regulier stalsysteem en een emissiearm stalsysteem.

 Spuiwater en derogatie
Spuiwater kan een (geringe) hoeveelheid fosfaat bevatten (bijv. door verontreiniging). Het wordt gezien als een kunstmestvervanger (evenals mineralenconcentraat) en mag daarom niet gebruikt worden op derogatiebedrijven. Er geldt een uitzondering als het fosfaatgehalte lager is dan 0,5% (5 gram fosfaat per kilogram). Dan is er geen sprake van een fosfaatmeststof.

Stikstofcorrectie en afvoer spuiwater in de stalbalans
Voor de hoogte van de stikstofcorrectie in de stalbalans is het stalsysteem exclusief de luchtwasser bepalend. Het spuiwater mag dan ook niet worden meegenomen als afvoerpost .

Opgave aanvullende gegevens
Wanneer spuiwater als meststof wordt gebruikt, zullen de voorraden middels code 116 ‘overige meststoffen’ in de opgave aanvullende gegevens meegenomen moeten worden. Dit geldt ook als het spuiwater als meststof verhandeld wordt.


Verantwoording
Voor de mestwetgeving, maar ook voor de milieuwetgeving, zult u moeten kunnen aantonen wat er met het geproduceerde spuiwater is gebeurd.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Gebruik en verantwoording van spuiwater

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief