Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Gedeeltelijke transitievergoeding bij urenvermindering

Dinsdag 16 oktober 2018

Recent heeft de Hoge Raad geoordeeld dat bij een arbeidsurenvermindering de werknemer in sommige gevallen aanspraak kan maken op de uitbetaling van een (gedeeltelijke) transitievergoeding.

Het betrof in deze zaak een werkneemster waarvan de arbeidsduur werd verminderd wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Partijen spraken af dat de arbeidsovereenkomst zou worden opgezegd en sloten direct daaropvolgend een nieuwe overeenkomst, maar dan voor minder uren per week.

De wet voorziet niet in een aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding bij een vermindering van de contractsomvang. En omdat in dit geval de arbeidsovereenkomst (eerst) helemaal werd beëindigd, vond de werkneemster dat zij recht had op de gehele transitievergoeding.

De Hoge Raad is van oordeel: "dat de bestaande arbeidsovereenkomst in feite gedeeltelijk is beëindigd en dat daarom naar evenredigheid van de omvang van die beëindiging een transitievergoeding is verschuldigd."

Naar evenredigheid betekent dat de gedeeltelijke transitievergoeding berekend moet worden naar rato van de vermindering van de arbeidstijd en uitgaande van het loon waarop voorheen aanspraak bestond.

Geldt deze uitspraak nu voor alle gevallen waarin het aantal contracturen worden verminderd?

Nee, de Hoge Raad heeft in deze uitspraak ook expliciet overwogen dat niet in alle gevallen van urenvermindering een aanspraak op gedeeltelijke transitievergoeding ontstaat.

Volgens de Hoge Raad ontstaat alleen recht op een gedeeltelijke transitievergoeding als aan de volgende cumulatieve eisen is voldaan:

  • De urenvermindering ontstaat doordat omstandigheden daartoe dwingen (bijv. door arbeidsongeschiktheid of reorganisatie);
  • De urenvermindering moet substantieel zijn (de arbeidstijd wordt minimaal met 20% verminderd);
  • De urenvermindering moet structureel zijn (de vermindering zal naar redelijke verwachting blijvend zal zijn).

Hoe vervolgens contractueel de vermindering van de uren wordt vastgelegd is voor de Hoge Raad niet relevant. De Hoge Raad overweegt daarbij dat het voorgaande van toepassing is bij:

(i)           een gedeeltelijke beëindiging;

(ii)         een algeheel ontslag gevolgd door een nieuwe, aangepaste arbeidsovereenkomst;

(iii)       een aanpassing van de arbeidsovereenkomst.

Heeft u vragen over de (gedeeltelijke) transitievergoeding of bijvoorbeeld de wijze waarop u deze moet berekenen, neemt u dan contact op met een van onze juristen.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief