Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Geen beschikking fosfaatrechten ontvangen? Onderneem actie!

Woensdag 07 februari 2018

De meeste bedrijven met melkvee hebben inmiddels een beschikking van RVO.nl ontvangen inzake de vaststelling van fosfaatrechten. Sommige bedrijven hebben echter nog geen beschikking ontvangen. Dit betreft met name bedrijven die jongvee opfokken of vleesveebedrijven met vrouwelijk jongvee. Enerzijds kunnen deze bedrijven recht hebben op fosfaatrechten op basis van het aantal gehouden runderen op 2 juli 2015 en anderzijds heeft men vanaf dit jaar fosfaatrechten nodig om deze runderen te kunnen houden.

Voor bedrijven die nog geen beschikking hebben ontvangen, maar die wel recht menen te hebben op fosfaatrechten, is het raadzaam zo spoedig mogelijk een verzoek in te dienen bij RVO.nl tot vaststelling van fosfaatrechten. Verzoeken die onredelijk laat worden ingediend, kunnen namelijk buiten behandeling worden gelaten en niet-ontvankelijk worden verklaard.

Er lopen op dit moment nog besprekingen met het Ministerie van LNV om vrouwelijk jongvee van vleesvee vrijgesteld te krijgen van fosfaatrechten. Naar verwachting zal de uitkomst echter pas over enkele maanden bekend worden. Het is raadzaam voor deze bedrijven nu toch een vaststelling van fosfaatrechten aan te vragen.


Een aanvraag tot vaststelling van fosfaatrechten kan ingediend worden via het onderdeel ‘Digitaal post versturen’ in Mijn Dossier. Bij de aanvraag zal een stallijst gevoegd moeten worden waarop aangegeven staat welke runderen volgens de aanvrager in aanmerking komen voor fosfaatrechten door bij de betreffende runderen de diercategorie (100, 101 of 102) te vermelden.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Geen beschikking fosfaatrechten ontvangen? Onderneem actie!

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief