Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Geen bezwaar mogelijk tegen melding PAS

Donderdag 19 november 2015

Een veehouder had het voornemen zijn veestapel uit te breiden en het stalsysteem te wijzigen. Hij maakte daarom een stikstofdepositieberekening met Aerius Calculator. Uit de berekeningen volgde dat de stikstofdepositie van het voorgenomen project op het nabijgelegen Natura 2000-gebied de grenswaarde van 1 mol per hectare per jaar niet overschreed. Met gebruikmaking van Aerius Calculator werd de wijziging gemeld. Vervolgens ontving hij uit het Aerius Register een meldingsbevestiging.


De meldingsbevestiging ontvangt men automatisch na een melding en bevat een weergave van de ingevoerde gegevens en een berekening van de stikstofdepositie. De melding wordt niet beoordeeld door het bevoegde gezag; evenmin vindt er een controle plaats of de gemelde activiteit onder de meldingsplicht valt en is uitgezonderd van de vergunningplicht.


Twee milieuverenigingen maakten bezwaar tegen de meldingsbevestiging, omdat de voorgenomen wijzigingen in de bedrijfsvoering zouden leiden tot een toename van de stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied. Zij stelden dat de meldingsbevestiging een besluit is, omdat daarmee toestemming wordt verleend voor de uitbreiding van het agrarisch bedrijf. De milieuverenigingen verzochten de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening te treffen.


De voorzieningenrechter oordeelde dat de meldingsbevestiging niet op rechtsgevolg is gericht. Het behelst geen toestemming om het gemelde uit te voeren. De uitzondering op de vergunningplicht voor projecten en andere handelingen die stikstofdepositie veroorzaken die de vastgestelde grenswaarde niet overschrijden geldt ongeacht of het project of de handeling is gemeld en van een gedane melding een meldingsbevestiging is ontvangen. De meldingsbevestiging is naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen besluit als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht.


Het verzoek van de milieuverenigingen werd afgewezen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Geen bezwaar mogelijk tegen melding PAS

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief