Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Geen bezwaar mogelijk tegen melding PAS

Donderdag 19 november 2015

Een veehouder had het voornemen zijn veestapel uit te breiden en het stalsysteem te wijzigen. Hij maakte daarom een stikstofdepositieberekening met Aerius Calculator. Uit de berekeningen volgde dat de stikstofdepositie van het voorgenomen project op het nabijgelegen Natura 2000-gebied de grenswaarde van 1 mol per hectare per jaar niet overschreed. Met gebruikmaking van Aerius Calculator werd de wijziging gemeld. Vervolgens ontving hij uit het Aerius Register een meldingsbevestiging.


De meldingsbevestiging ontvangt men automatisch na een melding en bevat een weergave van de ingevoerde gegevens en een berekening van de stikstofdepositie. De melding wordt niet beoordeeld door het bevoegde gezag; evenmin vindt er een controle plaats of de gemelde activiteit onder de meldingsplicht valt en is uitgezonderd van de vergunningplicht.


Twee milieuverenigingen maakten bezwaar tegen de meldingsbevestiging, omdat de voorgenomen wijzigingen in de bedrijfsvoering zouden leiden tot een toename van de stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied. Zij stelden dat de meldingsbevestiging een besluit is, omdat daarmee toestemming wordt verleend voor de uitbreiding van het agrarisch bedrijf. De milieuverenigingen verzochten de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening te treffen.


De voorzieningenrechter oordeelde dat de meldingsbevestiging niet op rechtsgevolg is gericht. Het behelst geen toestemming om het gemelde uit te voeren. De uitzondering op de vergunningplicht voor projecten en andere handelingen die stikstofdepositie veroorzaken die de vastgestelde grenswaarde niet overschrijden geldt ongeacht of het project of de handeling is gemeld en van een gedane melding een meldingsbevestiging is ontvangen. De meldingsbevestiging is naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen besluit als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht.


Het verzoek van de milieuverenigingen werd afgewezen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Geen bezwaar mogelijk tegen melding PAS

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief