Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Geen NVWA-rapport is geen reden om af te zien van randvoorwaardenkorting

Donderdag 24 augustus 2017

Een landbouwer beklaagd zich erover dat hij pas heel laat het NVWA-rapport heeft gekregen.


Dit is relevant omdat de landbouwer binnen drie maanden na de constatering van de niet-naleving daarvan in kennis moet worden gesteld. De landbouwer kreeg een randvoorwaardenkorting van 20% opgelegd wegens een opzettelijke niet-naleving (het niet emissiearm aanwenden van dierlijke mest).


Het College is echter van oordeel dat RVO geen wettelijke termijn heeft geschonden. RVO heeft aan de termijn van drie maanden voldaan door het sturen van een brief over een voorgenomen randvoorwaardenkorting. Een kopie van het controleverslag is geen voorwaarde voor het in kennis stellen. Het College merkt daarbij nog op dat noch in bezwaar, noch in beroep op basis van het controlerapport verweer wordt gevoerd. Op basis hiervan concludeert het College dat niet valt in te zien waarom de bevindingen van de controle niet als bewijsmiddel zouden mogen worden gebruikt. RVO heeft de bevindingen van de controle dan ook terecht aan het bestreden besluit ten grondslag gelegd.


Het beroep is ongegrond en de korting blijft gehandhaafd.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Geen NVWA-rapport is geen reden om af te zien van randvoorwaardenkorting

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief