Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Gemeenschap van goederen wordt beperkt

Donderdag 21 april 2016

De algehele gemeenschap van goederen die bij een huwelijk nu standaard is wordt vervangen door een beperkte gemeenschap.

Daardoor zal bij een scheiding alleen het tijdens het huwelijk opgebouwde vermogen voortaan aan beide ex-partners toebehoren. Eigen gespaard vermogen, giften en erfenissen blijven automatisch bij de oorspronkelijke eigenaar. Schulden worden op dezelfde manier behandeld, wat het voordeel heeft dat verzwegen schulden buiten de gemeenschap van goederen blijven. Het kan wel helpen als de schulden en de vermogens goed gedocumenteerd zijn.

Op die manier delen gehuwden alleen de inkomsten en schulden die tijdens het huwelijk worden verkregen of gemaakt. Daarvan worden schenkingen en erfenissen uitgezonderd, tenzij de erflater expliciet heeft bepaald dat het vermogen uit de erfenis de beide echtelieden zal toekomen. De keuze voor een algehele gemeenschap van goederen blijft wel mogelijk, maar daarvoor zal dan de gang naar de notaris gemaakt moeten worden.

Een en ander is het gevolg van het wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen. Nederland is een van de weinige landen waar nu nog in algehele gemeenschap van goederen wordt getrouwd, als niet uitdrukkelijk een andere regeling wordt getroffen bij de notaris.

De precieze ingangsdatum is nog niet bekend, dit is afhankelijk van de behandeling in de Eerste Kamer. Tot die tijd zal bij schenkingen en testamenten nog uitdrukkelijk geregeld moeten worden dat deze buiten de gemeenschap vallen, als men daaraan de voorkeur geeft.

De voorgestelde wetswijziging zal alleen gelden voor nieuw te sluiten huwelijken. Uiteraard blijft bij een bestaand huwelijk wel het tussentijds opstellen of aanpassen van huwelijkse voorwaarden mogelijk.

De juristen van OOvB adviseren u graag hierbij.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief